รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ลำดับ
รหัส-ชื่อวิชา
มคอ.3มคอ.5ตารางวิเคราะห์บูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
2.CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
3.CS 1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
5.CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
6.CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
7.CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์
8.CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึม
9.CS 3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์
10.CS 3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
11.CS 3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
12.CS 3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
13.CS 4916 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สำหรับนักศึกษารหัส 58)

มคอ.4

มคอ.6
14.CS 4919 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สำหรับนักศึกษารหัส 57)

มคอ.4

มคอ.6
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1.MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอร์มิเนตีฟ
2.MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3.MI 2133 จุลชีววิทยา
4.MI 2313 ราวิทยาและสาหร่ายวิทยา
5.MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
6.MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
7.MI 3163 จุลชีววิทยาอาหาร
8.MI 3333 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
9.MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
10.MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
11.MI 3403 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม
12.MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
13.MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
14.MI 4303 โครงงานพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.MS 2002 ภูมิคุ้มกันวิทยา
2.MS 3002 พิษวิทยา
3.MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
4.MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
5.MS 4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการ
6.MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
7.MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
8.MS 4023 โครงงานพิเศษ
9.PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1
2.FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม
3.FS 3204 วิศวกรรมอาหาร
4.FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
5.FS 3632 การบรรจุภัณฑ์อาหาร
6.FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพ
7.FS 4913 โครงงานพิเศษ
8.FS 4936 สหกิจศึกษา

มคอ.4
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1.AN 2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
2.AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
3.PS 2002 สรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.PS 2323 สรีรวิทยา
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1.AN 2182 กายวิภาคศาสตร์
2.AN 2292 กายวิภาคศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มวิชาชีวเคมี
1.BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
2.BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
3.BH 2363 ชีวเคมีเบื้องต้น
4.BH 2382 หลักชีวเคมี
กลุ่มวิชาชีววิทยา
1.BI 1012 ชีววิทยา
2.BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
3.BI 1042 ชีววิทยาสำหรับหนักศึกษากายภาพบำบัด
4.BI 1043 หลักชีววิทยา
5.BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์
6.BI 1061 ปฏิบัติการชีววิทยา
7.BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1.CH 1233 หลักเคมี
2.CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
3.CH 1293 เคมีทั่วไป
4.CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
5.CH 1332 เคมีพื้นฐาน
2 ฉบับ
6.CH 1343 เคมีเบื้องต้น
7.CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
8.CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน
9.CH 1411 ปฎิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน
10.CH 2313 เคมีวิเคราะห์
11.CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
12.CH 2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1.CH 1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้น
2.CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน
3.CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.MA 1003 คณิตศาสตร์
2.MA 1013 แคลคูลัส 1
3.MA 1043 แคลคูลัสประยุกต์
4.MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
5.MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
6.MA 1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1.PH 1133 ฟิสิกส์
2.PH 1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ
3.PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์
4.PH 1181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ
5.PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
6.PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
7.PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์
8.PH 2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพ
9.PH 2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์
10.PH 2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ
กลุ่มวิชาสถิติ
1.ST 1053 สถิติเบื้องต้น
2 ฉบับ
2.ST 2003 ชีวสถิติ
3.ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
4.ST 2053 สถิติธุรกิจ

 

ลำดับ
รหัส-ชื่อวิชา
มคอ.3มคอ.5ตารางวิเคราะห์บูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
2.CS 1011 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาไทย

3.CS 1143 ทักษะสาหรับชีวิตดิจิทัล

4.CS 1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
5.CS 1343 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
6.CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม
7.CS 2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
8.CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
9.CS 3473 ปัญญาประดิษฐ์
10.CS 3483 การจัดการระบบเครืองแม่ข่าย
11.CS 3533 ระบบปฏิบัติการ
12.CS 3663 ความปลอดภัยของข้อมูล
13.CS 3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล


14.CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ


15.CS 3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


16.CS 4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่


17.CS 4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมู


18.CS 4903 โครงงานพิเศษ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1.MI 1014 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2.MI 1023 จุลชีววิทยาทั่วไป
3.MI 1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4.MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
5.MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
6.MI 3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
7.MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
8.MI 3363 เอนไซม์จากจุลินทรีย์เบื้องต้น
9.MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์
10.MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร
11.MI 3412 การวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคและสารพิษในอาหาร
12.MI 3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
13.MI 4421 สัมมนา
14.MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัย
15.MI 4233 การฝึกงาน 1
16.MI 4243 การฝึกงาน 2
17.MI 4446 สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.AN 1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
2.MS 2003 ประสาทวิทยาศาสตร์
3.MS 3001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.MS 3003 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์
5.MS 3011 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
6.MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
7.MS 3013 พยาธิวิทยา
8.MS 4006 การฝึกงาน
9.MS 4033 สหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.FS 1003 อาหาร โภชนาการและสุขภาพ
2.FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2
3.FS 2303 เคมีอาหาร
4.FS 2313 หลักการวิเคราะห์อาหาร
5.FS 2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช
6.FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
7.FS 3612 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
8.FS 3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


9.FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล


10.FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหาร


11.FS 3901 สัมมนา


12.FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย


13.FS 4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหาร


14.FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น


กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1.AN 2113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
2.AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
3.PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4.PS 2323 สรีรวิทยา
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1.AN 1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
2. AN 1213 กายวิภาคศาสตร์
3.AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกาย
4.AN 1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ
กลุ่มวิชาชีวเคมี
1.BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
2.BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
3.BH 2354 ชีวเคมี
4.BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี
กลุ่มวิชาชีววิทยา
1.BI 1012 ชีววิทยา
2.BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1.CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
2.CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
3.CH 1332 เคมีพื้นฐาน
2 ฉบับ
4.CH 1343 เคมีเบื้องต้น
5.CH 1421 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
6.CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
7.CH 2313 เคมีวิเคราะห์
8.CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1.CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
2.CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
3.CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน
4.CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
5.CH 2263 อินทรีย์เคมี
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.MA 1003 คณิตศาสตร์
2.MA 1043 แคลคูลัสประยุกต์
3.MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1.PH 1133 ฟิสิกส์
2.PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์
3.PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
4.PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
5.PH 1203 ฟิสิกส์กับการจัดการในโรงพยาบาล
6.PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์
กลุ่มวิชาสถิติ
1.ST 1053 สถิติเบื้องต้น
2.ST 1063 สถิติพื้นฐาน
3.ST 2003 ชีวสถิติ
4.ST 2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5.ST 2053 สถิติธุรกิจ
6.ST 2063 สถิติวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ลำดับ
รหัส-ชื่อวิชา
มคอ.3มคอ.5ตารางวิเคราะห์บูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.
CS 4903 โครงงานพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1.
MI 4233 การฝึกงาน
2.
MI 4243 การฝึกงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.
MS 4033 การฝึกงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.
FS 4923 ฝึกงาน
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
กลุ่มวิชาชีวเคมี
กลุ่มวิชาชีววิทยา
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1.
FS 4923 ฝึกงาน
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1.
CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
กลุ่มวิชาสถิติ
1.
ST 2053 สถิติธุรกิจ