รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์
อาจารย์

Telephone : 1230
Email : bchangsap@yahoo.com

อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์
อาจาย์

Telephone : 1230
Email : bonus1982@hotmail.com

อ.อมรรัตน์ โตทองหล่อ
อาจารย์

Telephone : 1230
Email : pocca_168@hotmail.com

อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 2379
Telephone : 1230
Email :  lj_psr@hotmail.com

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
รักษาการคณบดี

Telephone : 1206
Email :  jamroonsri@hcu.ac.th

อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข
อาจารย์

Telephone : 1206
Email : worraphan@hcu.ac.th

ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ
อาจารย์

Telephone : 1206
Email : supaporn@hcu.ac.th

อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี
อาจารย์

Telephone : 1206
Email : pinkyyybee@hotmail.com

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Telephone : 1206
Email : junejungko@hotmail.com

ผศ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 2348
Telephone : 1206
Email : kanjanavas@hotmail.com

อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี
อาจารย์

Telephone : 1206
Email : shigella_01@hotmail.com

อ.ชวนพิศ จิระพงษ์
อาจารย์

Telephone : 1206
Email :  yang_dede@hotmail.com

อ.ยุคลธร สถาปนศิริ
อาจารย์

Telephone : 1208
Email : y_satapanasiri@hotmail.com

อ.ปวินท์ สุวรรณกุล
อาจารย์

Telephone : 1208
Email : pavin@hcu.ac.th

อ.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
อาจารย์

Telephone : 1208
Email : supichar.wa@hcu.ac.th

อ.วัลวิภา เสืออุดม
อาจารย์

Telephone : 1208
Email :  nujip_anatomy@hotmail.co.th

ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น
อาจารย์

Telephone : 1508
Email : maitta09@hotmail.com 

อ.รังสิมา ใช้เทียมวงศ์
อาจารย์

Telephone : 1508
Email : rungsima@hotmail.com

ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง
อาจารย์

Telephone : 1508
Email : ru_unchalee@hotmail.com

ผศ.จันเพ็ญ บางสำรวจ
อาจารย์

Telephone : 1508
Email : A9janster@gmail.com

นายธนโชติ ศรีกอก
เจ้าหน้าที่

Telephone : 1208
Email :  thanachothcu@gmail.com

น.ส.วิไล ปาคำทอง
เจ้าหน้าที่

Telephone : 1206
Email : kunpavi@hotmail.com

น.ส.ขวัญใจ นาคพรม
เจ้าหน้าที่

Telephone : 1508
Email : po_k_mon@hotmail.com

น.ส.ดวงใจ อุ่นคำ
เจ้าหน้าที่

Telephone : 1230
Email : an.aduang2526@hotmail.com

น.ส.วรุณยุภา ป้องหลง
เจ้าหน้าที่

Telephone : 1208
Email :  Aofii_armo@hotmail.com

น.ส.โสภี บุญทรัพย์
เจ้าหน้าที่

Telephone : 
Email :  Sopee0208@hotmail.com

น.ส.ระพีพันธ์ บุญจันทร์
เจ้าหน้าที่

Telephone : 1208
Email :  fart_poodpaad@hotmail.com