บริการวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

บริการวิชาการด้านการศึกษา

ด้านส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนและสังคม