รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 3
ภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาที่ 1

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5ตารางวิเคราะห์ฯบูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิกคลิก   
2CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างคลิกคลิก   
3CS 1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์คลิกคลิก   
4CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คลิกคลิก   
5CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมคลิกคลิก   
6CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขคลิกคลิก   
7CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์คลิกคลิก   
8CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึมคลิกคลิก   
9CS 3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์คลิกคลิก   
10CS 3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบคลิกคลิก   
11CS 3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคลิกคลิก   
12CS 3863 วิศวกรรมซอฟต์แวรคลิกคลิก   
13CS 4916 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิก

มคอ.4
คลิก

มคอ.6
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลิกคลิก   
2MI 2133 จุลชีววิทยา คลิกคลิก   
3MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐานคลิกคลิก   
4MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมคลิกคลิก   
5MI 3163 จุลชีววิทยาอาหาร คลิกคลิก   
6MI3333 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์คลิกคลิก   
7MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1คลิกคลิก   
8MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์คลิกคลิก   
9MI 3403 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรมคลิกคลิก   
10MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารคลิกคลิก   
11MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมคลิกคลิก   
12MI4303 โครงงานพิเศษคลิกคลิก   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1MS 2002 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลิกคลิก   
2MS 3002 พิษวิทยาคลิกคลิก   
3MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์คลิกคลิก   
4MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2คลิกคลิก   
5MS 4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการคลิกคลิก   
6MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์คลิกคลิก   
7MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก   
8MS 4023 โครงงานพิเศษคลิกคลิก   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1คลิกคลิก   
2FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมคลิกคลิก   
3FS 3204 วิศวกรรมอาหารคลิกคลิก   
4FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคลิกคลิก   
5FS 3632 การบรรจุภัณฑ์อาหารคลิกคลิก   
6FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพคลิกคลิก   
7FS 4913 โครงงานพิเศษคลิกคลิก   
8FS 4936 สหกิจศึกษาคลิก

มคอ.4
คลิก

มคอ.6
   
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN 2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2คลิกคลิก   
2AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2คลิกคลิก   
3PS 2323 สรีรวิทยาคลิกคลิก   
4PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย์คลิกคลิก
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1AN 2003 สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร์คลิกคลิก   
2AN 2182 กายวิภาคศาสตร์คลิกคลิก   
3AN 2292 กายวิภาคศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาชีวเคมี
1BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
2BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
3BH 2393 ชีวเคมีมูลฐานคลิกคลิก   
4BH 2382 หลักชีวเคมีคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาชีววิทยา
1BI 1012 ชีววิทยาคลิกคลิก   
2BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยาคลิกคลิก   
3BI 1042 ชีววิทยาสำหรับหนักศึกษากายภาพบำบัดคลิกคลิก   
4BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์คลิกคลิก   
5BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์คลิกคลิก   
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1CH 1233 หลักเคมีคลิกคลิก check 
2CH 1241 ปฏิบัติการเคมีคลิกคลิก   
3CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปคลิกคลิก   
4CH 1332 เคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
5CH 1343 เคมีเบื้องต้นคลิกคลิก   
6CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นคลิกคลิก   
7CH 1403 หลักเคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
8CH 1411 ปฎิบัติการหลักเคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
9CH 2313 เคมีวิเคราะห์คลิกคลิก   
10CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คลิกคลิก   
11CH 2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐานคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1CH 1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้นคลิกคลิก   
2CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1MA 1003 คณิตศาสตร์คลิกคลิก   
2MA 1013 แคลคูลัส 1คลิกคลิก   
3MA 1043 แคลคูลัสประยุกต์คลิกคลิก   
4MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ คลิกคลิก   
5MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์คลิกคลิก   
6MA 1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH 1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพคลิกคลิก check 
2PH 1181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพคลิกคลิก   
3PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิกคลิก check 
4PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก   
5PH 2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพคลิกคลิก check 
6PH 2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก   
7PH 2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาสถิติ
1ST 1053 สถิติเบื้องต้น คลิกคลิก   
2ST 2003 ชีวสถิติ คลิกคลิก   
3ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพคลิกคลิก   
4ST 2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิกคลิก   
5ST 2053 สถิติธุรกิจคลิกคลิก   
       

ภาคการศึกษาที่ 2

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5ตารางวิเคราะห์ฯบูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS 1001 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิกคลิก   
2CS 1011 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาไทยคลิกคลิก   
3CS 1143 ทักษะสาหรับชีวิตดิจิทัลคลิกคลิก   
4CS 1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องคลิกคลิก   
5CS 1343 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคลิกคลิก   
6CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสมคลิกคลิก check 
7CS 2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์คลิกคลิก   
8CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์คลิกคลิก   
9CS 3473 ปัญญาประดิษฐ์คลิกคลิก   
10CS 3483 การจัดการระบบเครืองแม่ข่ายคลิกคลิก   
11CS 3533 ระบบปฏิบัติการคลิกคลิก check 
12CS 3703 ระบบจัดการฐานข้อมูลคลิกคลิก   
13CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุคลิกคลิก check 
14CS 3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลิกคลิก   
15CS 4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่คลิกคลิก   
16CS 4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลคลิกคลิก   
17CS 4773 Computer Graphicsคลิกคลิก   
18CS 4903 โครงงานพิเศษคลิกคลิก   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1MI 1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลิกคลิก   
2MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลิกคลิก   
3MI 3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมคลิกคลิก   
4MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2คลิกคลิก   
5MI 3363 เอนไซม์จากจุลินทรีย์เบื้องต้นคลิกคลิก   
6MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คลิกคลิก   
7MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหารคลิกคลิก   
8MI 3412 การวิเคราะห์แบคทีเรียก่อโรคและสารพิษในอาหารคลิกคลิก   
9MI 3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก   
10MI 4421 สัมมนาคลิกคลิก   
11MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัยคลิกคลิก   
12MI 4233 การฝึกงาน 1คลิก

มคอ.4
คลิก

มคอ.6
   
13MI 4243 การฝึกงาน 2คลิก

มคอ 4.
คลิก

มคอ.6
   
14MI 4446 สหกิจศึกษาคลิก

มคอ. 4
คลิก

มคอ.6
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1MS 3001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพคลิกคลิก   
2MS 3003 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก   
3MS 3011 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก   
4MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์คลิกคลิก   
5MS 3013 พยาธิวิทยาคลิกคลิก   
6MS 4006 การฝึกงานคลิก

มคอ.4
คลิก

มคอ.6
   
7MS 4033 สหกิจศึกษาคลิก

มคอ.4
คลิก

มคอ.6
   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการอาหาร
1FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2คลิกคลิก check 
2FS 2303 เคมีอาหารคลิกคลิก   
3FS 2313 หลักการวิเคราะห์อาหารคลิกคลิก   
4FS 2602 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชคลิกคลิก   
5FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหารคลิกคลิก   
6FS 3612 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสคลิกคลิก   
7FS 3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คลิกคลิก   
8FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุลคลิกคลิก   
9FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหารคลิกคลิก   
10FS 3901 สัมมนาคลิกคลิก   
11FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัยคลิกคลิก   
12FS 4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหารคลิกคลิก   
13FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN 2113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา คลิกคลิก   
2AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา คลิกคลิก   
3PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก   
 PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สมทบ)คลิกคลิก   
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1AN 1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์คลิกคลิก
2AN 1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานคลิกคลิก   
3AN 1213 กายวิภาคศาสตร์คลิกคลิก   
4AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกายคลิกคลิก   
5AN 1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาชีวเคมี
1BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน คลิกคลิก check 
2BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน คลิกคลิก check 
3BH 2354 ชีวเคมีคลิกคลิก   
4BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมีคลิกคลิก   
5BH 2393 ชีวเคมีมูลฐานคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาชีววิทยา
1BI 1012  ชีววิทยาคลิกคลิก   
2BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยาคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1CH 1241 ปฏิบัติการเคมีคลิกคลิก   
2CH 1332 เคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
3CH 1403 หลักเคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
4CH 1421 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิกคลิก   
5CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
2CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
3CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก check 
4CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก check 
5CH 2263 อินทรีย์เคมีคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ คลิกคลิก   
2MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์คลิกคลิก   
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH 1133 ฟิสิกส์ คลิกคลิก   
2PH 1171 ปฏิบัติการฟิสิกส์คลิกคลิก   
3PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ คลิกคลิก   
4PH 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิกคลิก   
5PH 1203 ฟิสิกส์กับการจัดการในโรงพยาบาลคลิกคลิก   
6PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก   
กลุ่มวิชาสถิติ
1ST 1053 สถิติเบื้องต้นคลิกคลิก   
2ST 1063 สถิติพื้นฐานคลิกคลิก   
3ST 2003 ชีวสถิติ คลิกคลิก   
4ST 2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก   
5ST 2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิกคลิก   
6ST 2053 สถิติธุรกิจคลิกคลิก   
7ST 2063 สถิติวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพคลิกคลิก   

ภาคการศึกษาที่ 3

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 4มคอ. 5มคอ. 6ตารางวิเคราะห์ฯบูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS 1001 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิก คลิก    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1MI 4233 การฝึกงาน 1 คลิก คลิก   
2MI 4243 การฝึกงาน 2 คลิก คลิก   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1MS 4033 สหกิจศึกษา
 คลิก คลิก   
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1CH 1421 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิก คลิก    
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย
1CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิก คลิก    
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิก คลิก    
กลุ่มวิชาสถิติ
1ST 2053 สถิติธุรกิจคลิก คลิก    

ภาคฤดูร้อน

ลำดับ
รหัส-ชื่อวิชา
มคอ.3มคอ.5ตารางวิเคราะห์บูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.
CS 4903 โครงงานพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1.
MI 4233 การฝึกงาน
2.
MI 4243 การฝึกงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.
MS 4033 การฝึกงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.
FS 4923 ฝึกงาน
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
กลุ่มวิชาชีวเคมี
กลุ่มวิชาชีววิทยา
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1.
FS 4923 ฝึกงาน
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1.
CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
กลุ่มวิชาสถิติ
1.
ST 2053 สถิติธุรกิจ