รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5ตารางวิเคราะห์ฯบูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1
CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
คลิก
 
 
 
 
2
CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
คลิก
 
 
 
 
3
CS 1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
คลิก
 
 
 
 
4
CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
คลิก
 
 
 
 
5
CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
คลิก
 
 
 
 
6
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
คลิก
 
 
 
 
7
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์
คลิก
 
 
 
 
8
CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึม
คลิก
 
 
 
 
9
CS 3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิคส์
คลิก
 
 
 
 
10
CS 3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คลิก
 
 
 
 
11
CS 3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
คลิก
 
 
 
 
12
CS 3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร
คลิก
 
 
 
 
13
CS 4916 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คลิก

มคอ.4
 
 
 
 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1
MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
คลิก
 
 
 
 
2
MI 2133 จุลชีววิทยา 
คลิก
 
 
 
 
3
MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน
คลิก
 
 
 
 
4
MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
คลิก
 
 
 
 
5
MI 3163 จุลชีววิทยาอาหาร 
คลิก
 
 
 
 
6
MI3333 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
คลิก
 
 
 
 
7
MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
คลิก
 
 
 
 
8
MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
คลิก
 
 
 
 
9
MI 3403 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม
คลิก
 
 
 
 
10
MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
คลิก
 
 
 
 
11
MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
คลิก
 
 
 
 
12
MI4303 โครงงานพิเศษ
คลิก
 
 
 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์      
1
MS 2002 ภูมิคุ้มกันวิทยา
คลิก
 
 
 
 
2
MS 3002 พิษวิทยา
คลิก
 
 
 
 
3
MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
คลิก
 
 
 
 
4
MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
คลิก
 
 
 
 
5
MS 4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการ
คลิก
 
 
 
 
6
MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
คลิก
 
 
 
 
7
MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิก
 
 
 
 
8
MS 4023 โครงงานพิเศษ
คลิก
 
 
 
 
9
PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย์
คลิก
 
 
 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      
1
FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1
คลิก
 
 
 
 
2
FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรม
คลิก
 
 
 
 
3
FS 3204 วิศวกรรมอาหาร
คลิก
 
 
 
 
4
FS 3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
คลิก
 
 
 
 
5
FS 3632 การบรรจุภัณฑ์อาหาร
คลิก
 
 
 
 
6
FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพ
คลิก
 
 
 
 
7
FS 4913 โครงงานพิเศษ
คลิก
 
 
 
 
8
FS 4936 สหกิจศึกษา
คลิก
มคอ.4
 
 
 
 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1
AN 2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
คลิก
   
 
2
AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
คลิก
   
 
3
PS 2323 สรีรวิทยา
คลิก
 
 
 
 
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1
AN 2003 สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร์
คลิก
 
 
 
 
2
AN 2182 กายวิภาคศาสตร์
คลิก
   
 
3
AN 2292 กายวิภาคศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คลิก
 
 
 
 
กลุ่มวิชาชีวเคมี
1
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
คลิก
 
 
 
 
2
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
คลิก
 
 
 
 
3
BH 2393 ชีวเคมีมูลฐาน
คลิก
 
 
 
 
4
BH 2382 หลักชีวเคมี
คลิก
 
 
 
 
กลุ่มวิชาชีววิทยา
1
BI 1012 ชีววิทยา
คลิก
 
 
 
 
2
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
คลิก
 
 
 
 
3
BI 1042 ชีววิทยาสำหรับหนักศึกษากายภาพบำบัด
คลิก
 
 
 
 
4
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์
คลิก
 
 
 
 
5
BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์
คลิก
   
 
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1
CH 1233 หลักเคมี
คลิก
  check
 
2
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
คลิก
 
 
 
 
3
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
คลิก
 
 
 
 
4
CH 1332 เคมีพื้นฐาน
คลิก
 
 
 
 
5
CH 1343 เคมีเบื้องต้น
คลิก
 
 
 
 
6
CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
คลิก
 
 
 
 
7
CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน
คลิก
 
 
 
 
8
CH 1411 ปฎิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน
คลิก
 
 
 
 
9
CH 2313 เคมีวิเคราะห์
คลิก
 
 
 
 
10
CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
คลิก
 
 
 
 
11
CH 2392 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน
คลิก
 
 
 
 
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1
CH 1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้น
คลิก
 
 
 
 
2
CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
คลิก
 
 
 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1
MA 1003 คณิตศาสตร์
คลิก
   
 
2
MA 1013 แคลคูลัส 1
คลิก
 
 
 
 
3
MA 1043 แคลคูลัสประยุกต์
คลิก
 
 
 
 
4
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ 
คลิก
 
 
 
 
5
MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
คลิก
 
 
 
 
6
MA 1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
คลิก
 
 
 
 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1
PH 1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ
คลิก
 
 
check
 
2
PH 1181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพ
คลิก
 
 
 
 
3
PH 1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
คลิก
 
 
check
 
4
PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์
คลิก
 
 
 
 
5
PH 2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพ
คลิก
 
 
check
 
6
PH 2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์
คลิก
 
 
 
 
7
PH 2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ
คลิก
 
 
 
 
กลุ่มวิชาสถิติ
1
ST 1053 สถิติเบื้องต้น 
คลิก
 
 
 
 
2
ST 2003 ชีวสถิติ 
คลิก
 
 
 
 
3
ST 2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
คลิก
 
 
 
 
4
ST 2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้น
คลิก
 
 
 
 
5
ST 2053 สถิติธุรกิจ
คลิก
 
 
 
 

ลำดับ
รหัส-ชื่อวิชา
มคอ.3มคอ.5ตารางวิเคราะห์บูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.
CS 4903 โครงงานพิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1.
MI 4233 การฝึกงาน
2.
MI 4243 การฝึกงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.
MS 4033 การฝึกงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1.
FS 4923 ฝึกงาน
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
กลุ่มวิชาชีวเคมี
กลุ่มวิชาชีววิทยา
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1.
FS 4923 ฝึกงาน
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1.
CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.
MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
กลุ่มวิชาสถิติ
1.
ST 2053 สถิติธุรกิจ