อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

คณบดี

คุณวุฒิ :
100%

– วท.ด.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.บ.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานวิชาการ :
100%

1. จำรูญศรี พุ่มเทียน, ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล, เกษม พลายแก้ว, ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์, สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ, อุมา รัตนเทพี และ ศิริวรรณ ตันตะวาณิชย์. การสารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ สู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน้า 1219 1228

2. ศรภกรฉัตร ปิ่นทอง, สกุลกานต์ ทิพย์โอสถ, สมฤทัย มากเฟื้อง, จารูญศรี พุ่มเทียน, รุจิราลัย พูลทวี. โยเกิร์ตมะม่วงน้าดอกไม้เสริมไข่มุกมะม่วงโพรไบโอติก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 1626 1636

3. อุไรวรรณ คำเกลี้ยง อัมพา ขุนจัตุรัส หทัยรัตน์ บัณฑิตพิบูล จำรูญศรี พุ่มเทียน. ฟิล์มชีวภาพจากกสารสกัดกระเทียมและสารลดแรงตึง ผิวชีวภาพเพื่อต้านเชื้อราบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 4 No 1 (2018)

4. นัทกาน ศรัทธานุ และ จำรูญศรี พุ่มเทียน การยับยั้งเชื้อราจากอากาศโดยการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 3 No 2 (2017) 18-28

5. Tidarat Somruang, Jamroonsri Poomtien, Jiraporn Thaniyavarn. Optimization of Biosurfactant Production from Candida mucifera NJP25. The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. 28-30 November 2016

6. สุภาณัฐ ชงัดเวช, อริสา สุดใจ, สุวรรณา เสมศรี และจำรูญศรี พุ่มเทียน. แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมในการ ผลิตเอกโซพอลิแซคคาไรด์จากยีสต์และการทดสอบคุณสมบัติเอกโซพอลิแซคคาไรด์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC2017) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร..

ดร.มธุรส อ่อนไทย

ดร.มธุรส อ่อนไทย

รองคณบดี

คุณวุฒิ :
100%

– วท.ด.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.บ.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานวิชาการ :
100%

1. การดูดซับทางชีวภาพของตะกั่วในสารละลายน้ำด้วยชีวมวลของเชื้อรา Aspergillus niger และ Rhizopus sp. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 1

2. มธุรส อ่อนไทย, กรรณิการ์ แก้วกิ้ม, วัลวิภา เสืออุดม, ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน, และครรชิต จุดประสงค์. (2562). ผลของอาหารต่อคุณลักษณะทางโภชนาการในปลาสลิด จากจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7:งานวิชาการรับใช้สังคม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ, 1210-1218.

3. ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์, นพมาศ อัครจันทโชติ, อลิศรา พรายแก้ว, ยุวธิดา ชิวปรีชา, จำรูญศรี พุ่มเทียน, ชัชวาลย์ ช่างทำ, และ มธุรส อ่อนไทย. (2563). การเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อขับเคลื่อน การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 หน้า 289-306

 

ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

รองคณบดี

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ :
100%

1. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์, อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, รัตนา ทิมเมือง, วุฒิพงษ์ ทองก้อน, ชัชวาลย์ ช่างทา และ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย. การพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจ ปลาสลิดบางบ่อ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตร ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่. 2562; ปีที่11 (2): 93-107.

2. Piyawadee Wicha, Jiraporn Tocharus, Adchara Janyou, Jinatta Jittiwat, Chatchawan Changtam, Apichart Suksamrarn, Chainarong Tocharus. Hexahydrocurcumin protects against cerebral ischemia/reperfusion injury, attenuates inflammation, and improves antioxidant defenses in a rat stroke model. PLos One. 2017 Dec 8;12(12): 0189211.

3. Nathnarin Somchit, Rungruedee Kimseng, Rana Dhar, Poonsit Hiransai, Chatchawan Changtam, Apichart Suksamrarn, Wilanee Chunglok, Warangkana Chunglok. Curcumin pyrazole blocks lipopolysaccharide-induced inflammation via suppression of JNK activation in RAW 264.7 macrophages. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology (APJAI) 2017. Online; http://apjai-journal.org/wp-content/uploads/2017/12/AP-130417-0073 (ฐานข้อมูล Scopus)

4. ดวงมณี แสนมั่น, ชัชวาลย์ ช่างทำ, สลิลรัตน์ ประสาทแก้ว, อัจฉรียา นันติ, กนิษฐา คำก้อแก้ว. การศึกษาผลของเคอร์คิวมินและบิสดีเมท็อกซีเคอร์คิวมินจากขมิ้นชันต่อนิวโทรฟิลของผู้ที่พร่องเอนไซม์ G6PD. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2560; 26(6): 1124-1130.

5. Duangmanee Sanmun, Chatchawan Changtam, Sarawut Saichanma, Sucha Chulsomlee, Pornsuri Pongsuchart and Apichart Suksamrarn. Demethylcurcumin analogs, the highly potent compounds for antioxidation in G6PD normal and deficient subjects. The Journal of Applied Science. Vol. 17 No. 1: 1-11 [2018]

6. Pailin Chaidech, Apichart Suksamrarn, Chatchawan Changtam, Warangkana Chunglok1, Apsorn Sattayakhom. Anti-Cancer Activity of the Curcumin Analog Mono-O-Demethylcurcumin on Invasive Multidrug-Resistant Oral Squamous Cell Carcinoma in vitro. Journal of Science and Technology UbonRatchatahni University: Supplement Edition September 2017: 101-110

7. ชัชวาลย์ ช่างทำ โรคอัลไซเมอร์ของผู้สูงอายุกับทางเลือกบำบัดด้วยสมุนไพรขมิ้นชัน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 3 No 2 (2017) 88-101

8. Jukkarin Srivilai, Karma Rabgay, Nantaka Khorana, Neti Waranuch, Nitra Nuengchamnong ,Wudtichai Wisuitiprot Thipphawan Chuprajob, Chatchawan Changtam, Apichart Suksamrarn, Warinthorn Chavasiri and Nilubon Sornkaew. Anti-androgenic curcumin analogues as steroid 5-alpha reductase inhibitors. Med Chem Res (2017)
DOI 10.1007/s00044.

ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ

ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
– สต.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง (สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ผลงานวิชาการ :
100%

1. นพมาศ อัครจันทโชติ, ดิเรก พนิตสุภากมล. การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลสำหรับการจำแนกกลุ่มรายได้ของผู้ประกอบการร้านยาประเภท ข.ย.1.รายงานสืบเนื่องการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 9 (น.1577-1586). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

2. นพมาศ อัครจันทโชติ ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก และ อุมา รัตนเทพี. การจัดกลุ่มธุรกิจร้านยาประเภท ข.ย.1. วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย. 2561; 10(2):pp. 289-306

3. นพมาศ อัครจันทโชติ, เสรี ชัดแช้ม และกิดาการ สายธนู. Variable importance index based on the partial least squares and boxplot cut off threshold for variable selection. Int. J. Data Analysis Techniques and Strategies, Vol. 9,No. 1, 2017.

4. นพมาศ อัครจันทโชติ.การใช้การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วนในกรณีการละเมิดข้อสมมุติของตัวแบบการถดถอย. ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มิ.ย.-60.

ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการ :
100%

1. สิริรัตน์ จินดา, อังคณา มุละชีวะ, จิราวรรณ รอดทอง, เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์, และ ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล. การศึกษาประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสียที่ปนเปื้อนน้ามันในระบบเยื่อกรองชีวภาพและการพัฒนาชีวภัณฑ์จาก Pseudomonas sp. GS-3 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รังสิต หน้า 8 14

2. ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล, จารูญศรี พุ่มเทียน, ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา, เกษม พลายแก้ว,อลิศรา พรายแก้ว, สุวรรณา จารุนุช, วิรัตน์ ทองรอด, ณัฏฐวี ชั่งชัย, ปรีชา สมานมิตร และ รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก. การศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน้า 1229 1245

3. นภาทิพย์ ปรางทอง สุภาพร บุญสาน ตริตาภรณ์ กาญจนากร สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา และ ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์อิสระและเอนไซม์ตรึงรูป Biodiesel. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 4 No 1 (2018)

4. จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล ประสิทธิภาพที่สูงของการผลิต protoplasts และการงอกกลับใหม่จาก hyphal bodies ของเชื้อราที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช Nomuraea rileyi สายพันธุ์ MJ . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 3 No 2 (2017) p7-17

5. ณัฐกานต์ ทำทัน, กนกวรรณ สลุงอยู่, เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ และ ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล. การศึกษาการใช้แบคทีเรียเชื้อผสมในการย่อยสลายน้ำมันและน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC2017) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

6. เกศกนก บุตดี, ศิริพร ยมรัตน์, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา และปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล. การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์อิสระ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC2017) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผลงานวิชาการ :
100%

1. Chaowalit Yuajit, Chatchai Muanprasat, Sureeporn Homvisasevongsa, Varanuj Chatsudthipong. Steviol stabilizes polycystin 1 expression and promotes lysosomal degradation of CFTR and b-catenin proteins in renal epithelial cells. Biomedicine & Pharmacotherapy 94 (2017) 820–826.

2. สุวรรณา เสมศรี และ สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา ฤทธิ์ของสารสกัดใบกะเม็ง ใบสาบเสือ ใบบัวบก และลูกเบญกานี ต่อระบบการแข็งตัวของเลือด วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 3 No 2 (2017) 42-53

3. Jutiporn Thussagunpanit, Kanapol Jutamaneeb, Sureeporn Homvisasevongsa, Apichart SuksamrarnAyumi Yamagami, Takeshi Nakano and Tadao Asami. Characterization of synthetic ecdysteroid analogues as functional mimics of brassinosteroids in plant growth. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 172 (2017) 1–8.

4. สุวรรณา เสมศรี, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา, วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต, ฉัตรทาริกา อภิชาติวรกิจ, ไอลดา กลั่นสุข, สกลวรรณ ประพฤติบัติ. ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านการอักเสบของสารสกัดพืชป่าชายเลน; แสมทะเล แสมขาว โกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ ในจังหวัดสมุทรปราการ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC2017) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

5. ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล, จารูญศรี พุ่มเทียน, ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา, เกษม พลายแก้ว,อลิศรา พรายแก้ว, สุวรรณา จารุนุช, วิรัตน์ ทองรอด, ณัฏฐวี ชั่งชัย, ปรีชา สมานมิตร และ รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก. การศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน้า 1229 1245

6. นภาทิพย์ ปรางทอง สุภาพร บุญสาน ตริตาภรณ์ กาญจนากร สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา และ ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์อิสระและเอนไซม์ตรึงรูป Biodiesel. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 4 No 1 (2018)

7. เกศกนก บุตดี, ศิริพร ยมรัตน์, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา และปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล. การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์อิสระ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC2017) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

8. สุวรรณา เสมศรี, นันทิกานต์ ยงพิศาลภพ, นวพร คงด้วง, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา และ วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต. ฤทธิ์ของสารสกัดผักปลัง ผักแพว และผักแขยงต่อการต้านมะเร็งและการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์แมคโครฟาจ. ว.วิทย.เทคโน.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 pp.41-49. 2561.

9. เกษม พลายแก้ว, ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา, วัลวิภา เสืออุดม,บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, พรชนก ประชุมพันธุ์, อัจจนา สุขประเสริฐ, ปรีชา สมานมิตร. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาสลิดที่เลี้ยงด้วยวิธีดั้งเดิมวิธีผสมผสาน และวิธีดั้งเดิมเสริมหญ้าเนเปียร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน้า 1255-1262.

10. สุวรรณา เสมศรี, โนต ซาดิลา จาลีล, สุธี สิงหสนธิ์, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา, วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต. ฤทธิ์ต้านการอักเสบและการกลืนกินสิ่งแปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจ ต่อสารสกัดใบกะเม็ง ใบสาบเสือ และใบบัวบก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 974-982

อาจารย์ ดร.รุจิราลัย พูลทวี

อาจารย์ ดร.รุจิราลัย พูลทวี

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
100%

– วท.ด.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ :
100%

1. Rujiralai Poontawee and Savitree Limtong. Feeding Strategies of Two-Stage Fed-Batch Cultivation Processes for Microbial Lipid Production from Sugarcane Top Hydrolysate and Crude Glycerol by the Oleaginous Red Yeast Rhodosporidiobolus fluvialis. Microorganisms. 8(151): 1-20.

2. ศรภกรฉัตร ปิ่นทอง, สกุลกานต์ ทิพย์โอสถ, สมฤทัย มากเฟื้อง, จำรูญศรี พุ่มเทียน, รุจิราลัย พูลทวี. โยเกิร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้เสริมไข่มุกมะม่วงโพรไบโอติก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 1626-1636.

3. Rujiralai Poontawee, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtong. Lipid production from a mixture of sugarcane top hydrolysate and biodiesel-derived crude glycerol by the oleaginous red yeast, Rhodosporidiobolus fluvialis. Process Biochemistry. 66 (2018) 150–161.

4. พรทิพย์ สร้อยสองชั้น, ศุภวดี ศรีเพียรวงศ์, ศุภากร วิภพโสภณ, รุจิราลัย พูลทวี. การหมักน้ำสับปะรดโพรไบโอติกด้วยแบคทีเรียแลกติกในรูปเซลล์อิสระและเซลล์ที่ถูกตรึงโดยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชันในแคลเซียมอัลจิเนตและการรอดชีวิตระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 1 การสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 10 พ.ย. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หน้า 425-433.

5. ปัทมาวรรณ ยินห้อง เพ็ญศรี สุขแสง เรวดี ศิริวัฒน์ และ รุจิราลัย พูลทวี การศึกษาผลของการเติมผงผัก ผลไม้ ว่านหางจระเข้ และเม็ดแมงลัก ต่อการเจริญและการรอดชีวิตของแบคทีเรียในโยเกิร์ต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 3 No 2 (2017) 54-66.

6. Rujiralai Poontawee, Wichien Yongmanitchai, Savitree Limtonga. Efficient oleaginous yeasts for lipid production from lignocellulosic degradation on growth and lipid production. Process Biochemistry. 53 (2017) 44–60.

นางอริศรา สิทธิพงษ์

นางอริศรา สิทธิพงษ์

เลขานุการประจำคณะฯ