อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
รักษาการคณบดี (ประธาน)

Telephone : 1180

 ประวัติการศึกษา : 

  • วท.บ.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Email :  jamroonsri@hcu.ac.th

อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ
รักษาการรองคณบดี (กรรมการ)

Telephone : 1180

 ประวัติการศึกษา : 

  • วท.บ.(สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  • สต.ม.(สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปร.ด.(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา

Email :  a_noppamas@yahoo.com

อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย
รักษาการรองคณบดี (กรรมการ)

Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา :

Email : jojostar36@hotmail.com

อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (กรรมการ)

Telephone : 1180


ประวัติการศึกษา : 

  • วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Email : sureeporn.h@gmail.com

อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (กรรมการ)

Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา : 

Email :  premrat.po@hcu.ac.th

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา :


Email : junejungko@hotmail.com

อ.อลิศรา พรายแก้ว
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

Telephone : 1180
ประวัติการศึกษา :


Email : alissara.h@hcu.ac.th

อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี
อาจารย์ (กรรมการและเลขานุการ)

Telephone : 1206
ประวัติการศึกษา :


Email : pinkyyybee@hotmail.com

นางอริศรา สิทธิพงษ์
เลขานุการประจำคณะฯ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

Telephone : 1180
Email :  alicehcu@gmail.com