ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดี
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปประกอบอาชีพการงาน หรือไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการศึกษาต่อขั้นสูง
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดเชิงวิเคราะห์ตามแนววิทยาศาสตร์
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการให้บริการแก่สังคม

เว็บไซต์  http://project.cs.hcu.ac.th/cs