รางวัลนักศึกษาและบุคคลากร

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการเคมี 1 (2-229) ที่ได้รับรางวัล Creating, Sharing & Learning Award

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2 (MI2) ที่ได้รับรางวัล Creating, Sharing & Learning Award

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นางสาวศิริกานต์ คะสาราช ได้รับรางวัลกองทุนเสริมพลังคุณธรรม 2564

ปฏิทินกิจกรรม

สายตรงคณบดี

เรื่องล่าสุด

Member Login
ประหยัดพลังงานและ 7 ส.

มาตรฐานกิจกรรม 7 ส.

 

Save Energy

  1. save-energy


การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์

  1. VDO-ส่งเสริมคุณธรรมซื่อสัตย์