บุคคลต้นแบบ

ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลนักศึกษา

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นางสาวศิริกานต์ คะสาราช ได้รับรางวัลกองทุนเสริมพลังคุณธรรม 2564

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ นายชรินทร์ วิเศษ ได้รับรางวัลจากการประชุมระดับชาติ ASTC2021

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนเกียรติ สร้อยทอง ได้รับรางวัลจากการประชุมระดับชาติ ASTC2021

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุนิชา เฉียบแหลม ได้รับรางวัลจากการประชุมระดับชาติ ASTC2021

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.โซนา ซาร์บา ได้รับรางวัลจากการประชุมระดับชาติ ASTC2021

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ อ.อลิศรา พรายแก้ว อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ ดร.มธุรส อ่อนไทย ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation 2020 ด้าน SEP for SDGs

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

อาจารย์เกษม พลายแก้ว ที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม “การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในผลการทำงานด้านความยั่งยืนของชุมชน (Best Practice Sharing & Learning Experience on University-Community Engagement)”

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับทุนการศึกษา

สายตรงคณบดี

เรื่องล่าสุด

Member Login
ประหยัดพลังงานและ 7 ส.

มาตรฐานกิจกรรม 7 ส.

 

Save Energy

  1. save-energy


การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์

  1. VDO-ส่งเสริมคุณธรรมซื่อสัตย์