บุคคลต้นแบบ

ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลนักศึกษา

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ นายชรินทร์ วิเศษ ได้รับรางวัลจากการประชุมระดับชาติ ASTC2021

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนเกียรติ สร้อยทอง ได้รับรางวัลจากการประชุมระดับชาติ ASTC2021

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุนิชา เฉียบแหลม ได้รับรางวัลจากการประชุมระดับชาติ ASTC2021

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.โซนา ซาร์บา ได้รับรางวัลจากการประชุมระดับชาติ ASTC2021

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ อ.อลิศรา พรายแก้ว อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ ดร.มธุรส อ่อนไทย ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation 2020 ด้าน SEP for SDGs

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

อาจารย์เกษม พลายแก้ว ที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม “การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในผลการทำงานด้านความยั่งยืนของชุมชน (Best Practice Sharing & Learning Experience on University-Community Engagement)”

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับทุนการศึกษา

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พศ.2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรพรรณี เผ่าทองสุข ได้รับรางวัล Second Honor Poster Presentation Award

แบบฟอร์มการขอปลด Remark 1/2564

สายตรงคณบดี

เรื่องล่าสุด

Member Login
ประหยัดพลังงานและ 7 ส.

มาตรฐานกิจกรรม 7 ส.

 

Save Energy

  1. save-energy


การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์

  1. VDO-ส่งเสริมคุณธรรมซื่อสัตย์