รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิกคลิก 
2CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องคลิกคลิก 
3CS1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างคลิกคลิก 
4CS1353 Principles of Computer Scienceคลิกคลิก 
5CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คลิกคลิก 
6CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม คลิกคลิก 
7CS3453 การออกแบบอัลกอริทึมคลิกคลิก 
8CS3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คลิกคลิก 
9CS3533 ระบบปฏิบัติการคลิกคลิก 
10CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบคลิกคลิก 
11CS3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคลิกคลิก 
12CS3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์คลิกคลิก 
13CS4773 Computer Graphicsคลิกคลิก 
14CS4916 สหกิจศึกษาสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์คลิก
มคอ.4
คลิก 
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI1103 หลักการและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์คลิกคลิก 
2AI1403 การเขียนโปรแกรม 1คลิกคลิก 
3AI1423 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)คลิกคลิก 
4AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ (Digital Business and Business Intelligence)คลิกคลิก 
5AI2303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)คลิกคลิก 
6AI2433 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 2 (Mathematics and Statistics for Artificial Intelligence II)คลิกคลิก 
7AI2443 ระบบเครือข่ายและความมั่นคง (Network System and Securityคลิกคลิก 
กลุ่มวิชาชีวเคมี-เคมีอินทรีย์
1BH2333 ชีวเคมีพื้นฐานคลิกคลิก 
2BH2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานคลิกคลิก 
3BH2382 หลักชีวเคมีคลิกคลิก 
4BH2393 ชีวเคมีมูลฐานคลิกคลิก 
5CH1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (Introduction to Organic Chemistry)คลิกคลิก 
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1BI1012 ชีววิทยาคลิกคลิก 
2BI1041 ปฎิบัติการชีววิทยาคลิกคลิก 
3BI1042 ชีววิทยาสาหรับนักศึกษากายภาพบาบัดคลิกคลิก 
4BI1052 พฤกษศาสตร์เบื้องต้นและชีววิทยาเซลล์
(Fundamental Botany and Cell Biology)
คลิกคลิก 
5BI1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์คลิกคลิก 
6BI1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์คลิกคลิก 
7MI2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลิกคลิก 
8MI2133 จุลชีววิทยาคลิกคลิก 
9MI2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลิกคลิก 
10MI2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐานคลิกคลิก 
กลุ่มกายวิภาคศาสตร์
1AN2292 กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก 
2AN2003 สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์
คลิกคลิก 
3AN2182 กายวิภาคศาสตร์คลิกคลิก 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1MA1002 คณิตศาสตร์ (Mathematics)คลิกคลิก 
2MA1003 คณิตศาสตร์(Mathematics)คลิกคลิก 
3MA1012 แคลคูลัสเบื้องต้น (Basic Calculus)คลิกคลิก 
4MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ(Mathematics and Statistics)คลิกคลิก 
5MA1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic Mathematics)
คลิกคลิก 
6ST1053 สถิติเบื้องต้นคลิกคลิก 
7ST2003 ชีวสถิติคลิกคลิก 
8ST2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพคลิกคลิก 
9ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิกคลิก 
10ST2053 สถิติธุรกิจคลิกคลิก 
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1CH1233 หลักเคมีคลิกคลิก 
2CH1241 ปฏิบัติการเคมีคลิกคลิก 
3CH1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปคลิกคลิก 
4CH1332 เคมีพื้นฐานคลิกคลิก 
5CH1403 หลักเคมีพื้นฐานคลิกคลิก 
6CH1411 ปฏิบัติการหลักเคมพื้นฐานคลิกคลิก 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพคลิกคลิก 
2PH1181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพคลิกคลิก 
3PH2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก 
4PH2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพคลิกคลิก 
5PH2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก 
6PH2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพคลิกคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1FS4936 สหกิจศึกษาคลิกคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1MS2002 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลิกคลิก 
2MS3001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก 
3MS3022 เนื้อเยื่อวิทยาคลิกคลิก 
4MS3032 ประสาทกายวิภาคศาสตร์คลิกคลิก 
5MS3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์คลิกคลิก 
6MS 4053 พิษวิทยาและนิติเวชศาสตร์
คลิกคลิก
7MS4023 โครงงานพิเศษคลิกคลิก 
8PS2033 สรีรวิทยาของมนุษย์คลิกคลิก 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1PS 2323 สรีรวิทยาคลิกคลิก 
2AN 2161 ปฎิบัติกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา IIคลิกคลิก 
3AN 2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา IIคลิกคลิก 
4PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคสมทบ)คลิกคลิก

ภาคการศึกษาที่ 2

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์#colspan#
1CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิกคลิก 
2CS1011 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาไทยคลิกคลิก 
3CS1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object OrientedProgramming)คลิกคลิก 
4CS 1403 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
คลิกคลิก 
5CS2233ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน (Digital Businessand Application)คลิกคลิก 
6CS2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขคลิกคลิก 
7CS 2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์คลิกคลิก 
8CS3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์
(Social and Professional Ethics for Computer)
คลิก 
9CS3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอรคลิก 
10CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm Design) คลิกคลิก 
11CS 3473 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คลิกคลิก 
12CS 3483 การจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย (Server Systems Administration)คลิก 
13 CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูลคลิกคลิก 
14CS3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย (Data communication and network
Systems)
คลิกคลิก
15CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ(Object Oriented System Development) คลิก
16 CS3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลิกคลิก
17CS4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ (Wireless and Mobile Network)คลิก
18CS4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลคลิกคลิก
19CS4773 Computer Graphicsคลิกคลิก
20CS4903 โครงงานพิเศษ (Special project)คลิก
มคอ.4
คลิก 
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI 1413 การเขียนโปรแกรม 2 (Programming II)
คลิกคลิก 
2AI1433 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 1 คลิกคลิก 
3AI1443 ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม (Operating System and Platform)คลิกคลิก 
4AI2213 ระบบฐานข้อมูลคลิกคลิก 
5AI 2223 ส่วนต่อประสานระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์คลิกคลิก 
6AI 2313 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาระบบคลิกคลิก 
7AI2403 หลักการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
(Principles and Techniques in Artificial Intelligence)
คลิกคลิก
8AI2503 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)คลิกคลิก 
กลุ่มวิชาชีวเคมี-เคมีอินทรีย์
1BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐานคลิกคลิก
2BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานคลิกคลิก 
3BH 2354 ชีวเคมีคลิกคลิก
4BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี คลิกคลิก 
5CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก
6CH 2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน (Basic Organic Chemistry)คลิกคลิก 
7CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก
8CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก 
9CH2263 Organic Chemistryคลิกคลิก 
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1BI 1012 ชีววิทยา (Biology)คลิกคลิก 
2BI 1041 ปฎิบัติการชีววิทยาคลิกคลิก 
3MI 1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลิกคลิก 
4MI2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)คลิกคลิก 
5MI2133 จุลชีววิทยา (Microbiology)คลิกคลิก 
6MI3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทยคลิกคลิก 
7MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐานคลิกคลิก 
กลุ่มกายวิภาคศาสตร์
1AN1213 (กายวิภาคศาสตร์)คลิกคลิก 
2AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกายคลิกคลิก
3AN 1303 (กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ)คลิกคลิก 
4AN 2292 กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก
5AN 1203 (กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน)คลิกคลิก 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1MA1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic Mathematics)
คลิกคลิก 
2ST1063 สถิติพื้นฐาน (Elementary Statistics)
คลิกคลิก 
3ST2003 ชีวสถิติ (Biostatistics)คลิกคลิก 
4ST2003 ชีวสถิติ (Biostatistics)คลิกคลิก 
5ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิกคลิก 
6ST2053 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)คลิกคลิก 
7ST2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก 
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1CH 1241 (ปฏิบัติการเคมี : Chemistry
Laboratory)
คลิก 
2CH 1332 (เคมีพื้นฐาน : Basic Chemistry)คลิก 
3CH1421 เคมีวิเคราะเบื้องต้นคลิกคลิก 
4CH1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิกคลิก 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH1201 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื5นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก 
2PH1212 ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหารคลิกคลิก
2FS3901 สัมมนาคลิกคลิก
3FS 4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหารคลิกคลิก
4FS4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นคลิกคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก 
2MS 4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการคลิกคลิก 
3MS3003 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิทยาศาสตร์การแพทยคลิกคลิก 
4MS3013 พยาธิวิทยาคลิกคลิก 
5MS 3021 (ปฏิบัติการพยาธิวิทยา)คลิกคลิก 
6MS 3031 สัมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิกคลิก
7MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์คลิกคลิก
8MS4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก
9MS 4006 สหกิจศึกษา (Cooperative education in Medical Science)คลิกคลิก 
10MS 4063 ฝึกงาน 1คลิกคลิก
11MS 4073 ฝึกงาน 2คลิก 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN 2113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา (Anatomy and physiology I)คลิกคลิก 
2AN 2151 ปฎิบัติกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทย (Anatomy and physiology laboratory I)คลิกคลิก 
3PS2002 สรีรวิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คลิกคลิก 

ภาคการศึกษาที่ 3

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1BI 1052 (พฤกษศาสตร์เบื้องต้นและชีววิทยาเซลล์)คลิก 
2MI2133 จุลชีววิทยา (Microbiology)คลิก 
กลุ่มกายวิภาคศาสตร์
1AN 1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกายคลิก
2AN 2113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Anatomy and physiology I)คลิก 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1MA1003 คณิตศาสตร์(Mathematics)
คลิก
2MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ(Mathematics and Statistics)
คลิก 
3ST1063 สถิติพื้นฐาน (Elementary Statistics)คลิก 
4ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิก 
5ST2053 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
คลิก 
6ST2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Statistics for Decision in Business)คลิก 
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน (Basic Principle of Chemistry) บริบาลคลิก 
2CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน (Basic Principle of Chemistry) ภาคสมทบคลิก 
3CH 1411 (ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน : Basic principle of Chemistry Laboratory)คลิก 
4CH 1442 (หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน)คลิก
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH2132 (ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพ)คลิก 
2 PH 2161 (ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพ)คลิก