“คลังแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล”