“แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม”