นางอริศรา สิทธิพงษ์
เลขานุการประจำคณะฯ

รหัสประจำตัว : 1297
Telephone : 1180
Email :  alicehcu@gmail.com

นางสายฝน กันคล้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

รหัสประจำตัว : 1304
Telephone : 1180
Email : saifon.k@hcu.ac.th

นางภัทยา แซ่อุ้ย
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานเลขานุการคณะฯ

รหัสประจำตัว : 1632
Telephone : 1180
Email :