รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5ตารางวิเคราะห์ฯบูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิกคลิก   
2CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องคลิกคลิก   
3CS1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างคลิกคลิก   
4CS1353 Principles of Computer Scienceคลิกคลิก   
5CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คลิกคลิก   
6CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม คลิกคลิก   
7CS2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขคลิกคลิก   
8CS3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์คลิกคลิก   
9CS3453 การออกแบบอัลกอริทึมคลิกคลิก   
10CS3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คลิกคลิก   
11CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบคลิกคลิก   
12CS3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคลิกคลิก   
13CS3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์คลิกคลิก   
14CS4903 โครงงานพิเศษคลิกคลิก   
15CS4916 สหกิจศึกษาสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์คลิก
มคอ.4
คลิก
มคอ.6
   
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI1103 หลักการและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์คลิกคลิก   
2AI1403 การเขียนโปรแกรม 1คลิกคลิก   
3AI1423 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาชีวเคมี
1BH2333 ชีวเคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
2BH2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
3BH2382 หลักชีวเคมีคลิกคลิก   
4BH2393 ชีวเคมีมูลฐานคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาชีววิทยา
1BI1012 ชีววิทยาคลิกคลิก   
2BI1041 ปฎิบัติการชีววิทยาคลิกคลิก   
3BI1042 ชีววิทยาสาหรับนักศึกษากายภาพบาบัดคลิกคลิก   
4BI1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์คลิกคลิก   
5BI1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์คลิกคลิก   
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1CH1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้นคลิกคลิก   
2CH1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
กลุ่มกายวิภาคศาสตร์
1AN2003 สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์คลิกคลิก   
2AN2182 กายวิภาคศาสตร์คลิกคลิก   
3AN2292 กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1MI2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลิกคลิก   
2MI2133 จุลชีววิทยาคลิกคลิก   
3MI2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐานคลิกคลิก   
4MI3403 ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรมคลิกคลิก   
5MI3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารคลิกคลิก   
6MI4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมคลิกคลิก   
7MI4303 โครงงานพิเศษคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1MA1003 คณิตศาสตร์คลิกคลิก   
2MA1013 แคลคูลัส 1คลิกคลิก   
3MA1043 แคลคูลัสประยุกต์คลิกคลิก   
4MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติคลิกคลิก   
5MA1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาสถิติ
1ST1053 สถิติเบื้องต้นคลิกคลิก   
2ST2003 ชีวสถิติคลิกคลิก   
3ST2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพคลิกคลิก   
4ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิกคลิก   
5ST2053 สถิติธุรกิจคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1CH1233 หลักเคมีคลิกคลิก   
2CH1241 ปฏิบัติการเคมีคลิกคลิก   
3CH1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปคลิกคลิก   
4CH1332 เคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
5CH1343 เคมีเบื้องต้นคลิกคลิก   
6CH1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้นคลิกคลิก   
7CH1403 หลักเคมีพื้นฐานคลิกคลิก   
8CH 1411 ปฏิบัติการหลักเคมพื้นฐานคลิกคลิก   
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH1142 ฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพคลิกคลิก   
2PH1181 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางชีวภาพคลิกคลิก   
3PH2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก   
4PH2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพคลิกคลิก   
5PH2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก   
6PH2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพคลิกคลิก   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1FS3123 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออุตสาหกรรมคลิกคลิก   
2FS3204 วิศวกรรมอาหารคลิกคลิก   
3FS3503 ความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารคลิกคลิก   
4FS3632 การบรรจุภัณฑ์อาหารคลิกคลิก   
5FS3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพคลิกคลิก   
6FS4936 สหกิจศึกษาคลิก

มคอ.4
คลิก

มคอ.4
   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1MS2002 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลิกคลิก   
2MS3022 เนื้อเยื่อวิทยาคลิกคลิก   
3MS3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์คลิกคลิก   
4MS3032 ประสาทกายวิภาคศาสตร์คลิกคลิก   
5MS4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2คลิกคลิก   
6MS4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการคลิกคลิก   
7MS4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก   
8MS4023 โครงงานพิเศษคลิกคลิก   
9MS4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์คลิกคลิก   
10PS2033 สรีรวิทยาของมนุษย์คลิกคลิก   
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2คลิกคลิก   
2AN2161 ปฎิบัติกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2คลิกคลิก   
3PS2323 สรีรวิทยาคลิกคลิก   

ภาคการศึกษาที่ 2

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5ตารางวิเคราะห์ฯบูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิกคลิก    
2CS1011 การใช้โปรแกรมคอมภาษาไทยคลิก คลิก   
3CS1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัลคลิก คลิก   
4CS1343 การใช้โปรแกรมเชิงวัตถุคลิก คลิก   
5CS1403 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์คลิก คลิก   
6CS2203 Mutimedia Technologyคลิก คลิก   
7CS2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์คลิก คลิก   
8CS3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์คลิก คลิก   
9CS3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์คลิก คลิก   
10CS3473 ปัญญาประดิษฐ์คลิก คลิก   
11CS3483 การจัดการระบบเครื่องแม่ข่ายคลิก คลิก   
12CS3533 ระบบปฏิบัติการคลิก คลิก   
13CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูลคลิก คลิก   
14CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุคลิก คลิก   
15CS3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลิก คลิก   
16CS4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่คลิก คลิก   
17CS4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลคลิก คลิก   
18CS4903 โครงงานพิเศษคลิก คลิก   
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI1413 การเขียนโปรแกรม 2คลิก คลิก   
2AI1433 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์ 1คลิก คลิก   
3AI1443 ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มคลิก คลิก   
กลุ่มวิชาชีวเคมี
1BH2333 ชีวเคมีพื้นฐานคลิก คลิก   
2BH2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานคลิก คลิก   
3BH2354 ชีวเคมีคลิก คลิก   
4BH2371 ปฎิบัติการชีวเคมีคลิก คลิก   
กลุ่มวิชาชีววิทยา
1BI1012 ชีววิทยาคลิก คลิก   
2BI1041 ปฎิบัติการชีววิทยาคลิก คลิก   
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1CH1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิก คลิก   
2CH1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิก คลิก   
3CH2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิก คลิก   
4CH2241 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐานคลิก คลิก   
5CH2263 Organic Chemistryคลิก คลิก   
กลุ่มกายวิภาคศาสตร์
1AN1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานคลิก คลิก   
2AN1213 กายวิภาคศาสตร์คลิก คลิก   
3AN1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกายคลิก คลิก   
4AN1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบคลิก คลิก   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
1MI1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลิก คลิก   
2MI2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลิก คลิก   
3MI3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก คลิก   
4MI4446 สหกิจศึกษาคลิก

มคอ.4
 คลิก

มคอ.4
   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
1MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติคลิก คลิก   
2MA1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิก คลิก   
3ST1053 สถิติเบื้องต้นคลิก คลิก   
4ST1063 สถิติพื้นฐานคลิก คลิก   
5ST2003 ชีวสถิติคลิก คลิก   
6ST2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิก คลิก   
7ST2043 สถิติธุรกิจและคณิตศาสตร์เบื้องต้นคลิก คลิก   
8ST2053 สถิติธุรกิจคลิก คลิก   
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1CH1241 ปฏิบัติการเคมีคลิก คลิก   
2CH1332 เคมีพื้นฐานคลิก คลิก   
3CH1421 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิก คลิก   
4CH1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิก คลิก   
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิก คลิก   
2PH1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิก คลิก   
3PH1203 ฟิสิกส์กับการจัดการในโรงพยาบาลคลิก คลิก   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1FS3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหารคลิก คลิก   
2FS3612 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสคลิก คลิก   
3FS3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คลิก คลิก   
4FS3763 เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุลคลิก คลิก   
5FS3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหารคลิก คลิก   
6FS3901 สัมนาคลิก คลิก   
7FS3942 ระเบียบวิธีวิจัยคลิก คลิก   
8FS4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหารคลิก คลิก   
9FS4663 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นคลิก คลิก   
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1AN1003 การวิภาคศาสตร์ของมนุษย์คลิก คลิก   
2MS3011 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1คลิก คลิก   
 3MS3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก คลิก   
 4MS3013 พยาธิวิทยาคลิก คลิก   
 5MS3031 สัมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก คลิก   
 6MS4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2คลิก คลิก   
 7MS4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการคลิก คลิก   
 8MS4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์คลิก คลิก   
 9MS4006 สหกิจศึกษาคลิก คลิก   
 10MS4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก คลิก   
 11MS4033 การฝึกงานคลิก คลิก   
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN2113 การวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1คลิก คลิก   
2AN2151 ปฎิบัติกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1คลิก คลิก   
3PS2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิก คลิก