รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5ตารางวิเคราะห์ฯบูรณาการหมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิก    
2CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องคลิก    
3CS1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้างคลิก    
4CS1353 Principles of Computer Scienceคลิก    
5CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คลิก    
6CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม คลิก    
7CS2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขคลิก    
8CS3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์คลิก    
9CS3453 การออกแบบอัลกอริทึมคลิก    
10CS3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คลิก    
11CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบคลิก    
12CS3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคลิก    
13CS3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์คลิก    
14CS4903 โครงงานพิเศษคลิก    
15CS4916 สหกิจศึกษาสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์คลิก    
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI1103 หลักการและจริยธรรมสาหรับวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์คลิก    
2AI1403 การเขียนโปรแกรม 1คลิก    
3AI1423 โครงสร้างไม่ต่อเนื่องคลิก    
กลุ่มวิชาชีวเคมี
1BH2333 ชีวเคมีพื้นฐานคลิก    
2BH2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานคลิก    
3BH2382 หลักชีวเคมีคลิก    
4BH2393 ชีวเคมีมูลฐานคลิก    
กลุ่มวิชาชีววิทยา
1BI1012 ชีววิทยาคลิก    
2BI1041 ปฎิบัติการชีววิทยาคลิก    
3BI1042 ชีววิทยาสาหรับนักศึกษากายภาพบาบัดคลิก    
4BI1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์คลิก    
5BI1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์คลิก    
กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์
1CH1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้นคลิก    
2CH1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิก    
กลุ่มกายวิภาคศาสตร์
1AN2003 สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์คลิก    
2AN2182 กายวิภาคศาสตร์คลิก    
3AN2292 กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิก