อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
รักษาการคณบดี

หัสประจำตัว : 0658
Telephone : 1180
Email :  jamroonsri@hcu.ac.th

อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ
รักษาการรองคณบดี

รหัสประจำตัว : 1994
Telephone : 1180
Email :chatchawan.ch11@gmail.com

อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย
รักษาการรองคณบดี

รหัสประจำตัว : 1757
Telephone : 1180
Email : jojostar36@hotmail.com