อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

คณบดี

คุณวุฒิ :
100%

– วท.ด.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.บ.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานวิชาการ :
100%

1. จำรูญศรี พุ่มเทียน, ปิยาภรณ์ สุภัคดารงกุล, เกษม พลายแก้ว, ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์, สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ, อุมา รัตนเทพี และ ศิริวรรณ ตันตะวาณิชย์. การสารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว บางบ่อ สู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน้า 1219 1228

2. ศรภกรฉัตร ปิ่นทอง, สกุลกานต์ ทิพย์โอสถ, สมฤทัย มากเฟื้อง, จารูญศรี พุ่มเทียน, รุจิราลัย พูลทวี. โยเกิร์ตมะม่วงน้าดอกไม้เสริมไข่มุกมะม่วงโพรไบโอติก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 1626 1636

3. อุไรวรรณ คำเกลี้ยง อัมพา ขุนจัตุรัส หทัยรัตน์ บัณฑิตพิบูล จำรูญศรี พุ่มเทียน. ฟิล์มชีวภาพจากกสารสกัดกระเทียมและสารลดแรงตึง ผิวชีวภาพเพื่อต้านเชื้อราบนผิวมะม่วงน้ำดอกไม้. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 4 No 1 (2018)

4. นัทกาน ศรัทธานุ และ จำรูญศรี พุ่มเทียน การยับยั้งเชื้อราจากอากาศโดยการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 3 No 2 (2017) 18-28

5. Tidarat Somruang, Jamroonsri Poomtien, Jiraporn Thaniyavarn. Optimization of Biosurfactant Production from Candida mucifera NJP25. The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference. 28-30 November 2016

6. สุภาณัฐ ชงัดเวช, อริสา สุดใจ, สุวรรณา เสมศรี และจำรูญศรี พุ่มเทียน. แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมในการ ผลิตเอกโซพอลิแซคคาไรด์จากยีสต์และการทดสอบคุณสมบัติเอกโซพอลิแซคคาไรด์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC2017) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร..

ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

รองคณบดี

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผลงานวิชาการ :
100%

1. Wonganan O, Tocharus C, Puedsign C, Homvisasevongsa, S, Sukcharoen O, Suksamrarn, A.(2013) Potent vasorelaxant analogs from chemical modification and biotransformation of isosteviol. Eur. J. Med. Chem. 62: 771-776.
2. Yuajit C, Homvisasevongsa, S, Chatsudthipong L, Soodvilai S, Muanprasat C, Chatsudthipong V.(2013) Steviol reduces MDCK Cyst formation and growth by inhibitiong CFTR channel activity and promoting projeasome-mediated CFTR degradation. PLoS ONE 8(3): 1-11.
3. Muanprasat C, Sirianant L, Sawasvirojwong S, Homvisasevonga S, Suksamrarn A, Chatsudthiponga V. (2013) Activation of AMP-activated protein kinase by a plant-derived dihydroisostevil in human intestianl epithelial cell, Biol. Pharm. Bull. 36(4):522-528.
4. Yuajit C, Muanprasat C, Gallagher A-R, Fedeles S V, Kittayarukakul S, Homivsaevongsa S. Somlo S, Chatsudthipong V.(2014) Steviol ratards renal cyst growth through reduction of CFTR expression and inhibition of epithelial cell proliferation in a mouse model of polycystic kidney disase. Biochem. Pharmacol. 88: 412-421.
5. Thussagunpanit J, Jutamanee K, Kaveeta L, Chai-arree W, Pankean P, Homvisasevongsa S, Suksamrarn A. Comparative effect of brassinosteroid and brassinosteroid mimic on improving photosynthesis, lipik peroxidation,and rice seed set under heat stress. Plant Growth Regul. DOI 10.1007/s00344-014-9467-4

ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

รองคณบดี

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ :
100%

1. Changtam, C., De Koning, H. P., Ibrahim, H., Sajid, S., Gould, M. K., Suksamrarn, A. Curcuminoid analogs with potent activity against Trypanosoma and Leishmania species. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 941-956
2. Changtam, C., Hogmanee, P., Sukamrarn, A. Isoxazole analogs with hightly potent multi drug-resistant antimycobacteral activity. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 4446-4457.
3. Tocharus, J., Jamsuwan, S., Tocharus, C., Chongthumakun, S., Changtam, C. Suksamrarn, A. Curcumin analogs nitric oxide production from LPS activated microglial cells. J. Nat. Med. 2012, 66, 400-405.
4. Aroonrerk N., Changtam C., Kirtikara K., Suksamrarn A. Inhibitory effects of di-O-demethylcurcumin on interleukin-1b-induced interleukin-6 production from human gingival fibroblasts. J. Dental Sciences. 2012, 7, 350-358.
5. Chaneiam, N., Chagtam, C., Mungkongdee, T., Suthatvoravut, U., Winichagoon, P., Vadolas, J., Suksamrarn, A., Fucharoen S., Svasti S. A reduced curcuminoid analog as a novel inducer of fetal hemoglobin. Ann.Hematol. 2013, 93(2), 379-386.
6. Somchit, M., Changtam, C., Kimseng, R., Utaipan, T., Lertcanawanichakul, M., Sukamrarn, A., Chunglok, W. Demethoxycurcumin from Curcuma longa Rhizome suppessses iNOS induction in an in vitro inflamed human intestianl Mucosa Model. Asian Pacific Journal of Coancer Prevention, Vol 15, 2014, 1807-1810.
7.  Chuprajob, T., Changtam, C., Chokchaisiri, R., Chunglok, W., Sornkew, N., A., Synthesis, cytotoxicity against human oral cancer KB cells and structure-activity relationship studies of trienone analogues of curcuminoids Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (2014) 24, 2839-2844.
8. ThanachaiTaka, Chatchawan Changtam, Pak Thaichana, Navakoon Kaewtunjai, Apichart Suksamrarn, T.RandallLee, Wirote Tuntiwechapikul. Curcuminoid derivatives enhance telomerase activity in an in vitro TRAP assay. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24(2014) 5242-5246.
9. Decha Pinkaew, Chatchwan Changtam, Chainarong Tocharus, Sirintrhorn  Thummayot, Apichart Suksamran, Jiraporn Tocharus, Di-O-demethylcurcumin protects SK-N-SH cells against mitochondrial And endoplasmic reticulum-mediated apoptotic cell death induced Neurochemistry International (2014); 80, 110-119.
10. Oraya Kruangtip, KrongkarnChootip, Prapapan Temkitthawon, kanokwan Changwichit, Thipphawan Chuprajob, Chatchawan Changtam, Apichart Suksamrarn, Nantaka Khorana, C.Norman Scholfield and Kornkanok Ingkaninan. Curcumin analogues inhibit phosphodiesterase-5 and dilate rat pulmonary arteries, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2015; 67(1): 87-95.
11. Abdulsalam A.M. Alkhaldi, Darren j. Creek, Hasan Ibranhim, Dong-Hyun Kim, Neils B. Quashie, Karl E. Burgess, Chatchawan Changtam, Michael P. Barrett, Apichart Sukamrarn, and Harry P. deKoning. Potent Trypanocidal Curcumin Anologs Bearing a Monoenone Linker Motif Acton Trypanosoma brucei by Forming an Adduct with Trypanothione. Molecular Pharmacology, 87 (2015) 451-46.
12. Bhornprom Yoysungnoen, Parvapan Bhattarakosol, Suthiluk Patumraj, and Chatchawan Changtam. Effects of Tetrahydrocurcumin on Hypoxia-Inducible Factor-1K and Vascular Endothelial Growth Factor Expression in Cervical Cancer Cell-Induced Angiogenesis in Nude Mice. BioMed Research International,(2015). Available online http://dx.doi.org/10.1155/2015/391749