พันธกิจที่ 1            ด้านการผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความใฝ่รู้ตลอดชีวิต ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู)

พันธกิจที่ 2            ด้านการวิจัย

ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและชุมชน

พันธกิจที่ 3            ด้านการบริการวิชาการ

ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอก สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม

พันธกิจที่ 4            ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน