คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินงานไว้ดังนี้
  1. ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายกลุ่มอาหาร กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยนักศึกษาต้องมีทักษะในการปฏิบัติจริง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและนำความรู้สู่สังคม
  2. ผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน
  3. ให้บริการวิชาการที่มีประโยชน์ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและชุมชน รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่ชุมชน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจีน อันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร “ด้านการให้และการเสียสละ”