รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

ภาคการศึกษาที่ 1

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชาสพว.03สพว. 05หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิกคลิก 
2CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)คลิกคลิก 
3CS1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming)คลิกคลิก 
4CS1353 Principles of Computer Scienceคลิกคลิก 
5CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คลิกคลิก
6CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithms)คลิกคลิก 
7 CS3443 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)
คลิกคลิก
8CS3533 ระบบปฏิบัติการคลิกคลิก
9 CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented System Development)คลิกคลิก
10CS3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์คลิกคลิก
11CS4463 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Technology)คลิกคลิก
12CS4773 เรขภาพคอมพิวเตอร์ (Computer Graphics)คลิกคลิก
13CS4903 โครงงานพิเศษ (Special project)คลิกคลิก
14GE1162 ความฉลาดรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) คลิกคลิก
15CS4916 สหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิก
สพว.04
คลิก
สพว.06
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI1103 หลักการและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์ (Principles and Ethics for Artificial Intelligence Professional)คลิกคลิก 
2AI1403 การเขียนโปรแกรม 1คลิกคลิก 
3AI1423 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)คลิกคลิก
4AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ (Digital Business and Business Intelligence) คลิกคลิก
5AI2303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)คลิกคลิก 
6AI2433 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์ 2 (Mathematics and Statistics for Artificial Intelligence II)คลิกคลิก
7 AI2443 ระบบเครือข่ายและความมั่นคง (Network System and Security)คลิกคลิก
8AI3403 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)คลิกคลิก
9AI3413 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คลิกคลิก
10AI3443 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)คลิกคลิก
11AI3453 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) คลิกคลิก
12AI4916 สหกิจศึกษาคลิก
สพว.04
คลิก
สพว.06
กลุ่มวิชาเคมี
1BH2333 ชีวเคมีพื้นฐาน คลิก
คลิก 
2BH2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน คลิก
คลิก
3BH2382 หลักชีวเคมี คลิก
คลิก
4BH2393 ชีวเคมีมูลฐานคลิกคลิก 
5BH2402 ชีวเคมีทั่วไป คลิกคลิก 
6CH1233 หลักเคมีคลิกคลิก
7CH1241 ปฏิบัติการเคมี : (Chemistry Laboratory)คลิกคลิก
8CH1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปคลิกคลิก
9CH1332 เคมีพื้นฐานคลิกคลิก
10CH1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (Introduction to Organic Chemistry) คลิกคลิก
11CH1463 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก
12CH1471 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก
13CH1483 เคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Basic chemistry for health science)คลิกคลิก
14CH1491 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Laboratory in basic chemistry for health science)คลิกคลิก
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1BI1012 ชีววิทยา (Biology)คลิกคลิก 
2BI1041 ปฎิบัติการชีววิทยา (Biology Laboratory)คลิกคลิก
3 BI1042 ชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด (Biology for Physical Therapy)คลิกคลิก
4BI1052 พฤกษศาสตร์ เบื้องต้นและชีววิทยาเซลล์ (Fundamental Botany and Cell Biology)คลิกคลิก 
5BI1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ (General Biology and Cell Biology)คลิกคลิก
6BI1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ (Laboratory of General Biology and Cell Biology)คลิกคลิก
7MI2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)คลิกคลิก
8MI2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน (Basic Microbiology and Parasitology)คลิกคลิก 
9MI3464 จุลชีววิทยาและปรสิตทางการแพทย์ ( Medical Microbiology and Parasitology)คลิกคลิก 
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1AN2003 สาระสําคัญกายวิภาคศาสตร์ คลิกคลิก 
2AN2182 กายวิภาคศาสตร์ คลิกคลิก 
3AN2292 กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิกคลิก 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1MA1002 คณิตศาสตร์ (Mathematics)คลิกคลิก 
2MA1003 คณิตศาสตร์ (Mathematics)คลิกคลิก 
3MA1012 แคลคูลัสเบื้องต้น (Basic Calculus)คลิกคลิก
4MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and Statistics)คลิกคลิก
5MA1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic Mathematics)คลิกคลิก
6MA1113 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น (Mathematics and Elementary Statistics)คลิกคลิก
7ST1053 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics )คลิกคลิก
8ST2003 ชีวสถิติ (Biostatistics)คลิกคลิก
9ST2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ (Statistics Analysis for Health Care) คลิกคลิก
10ST2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Statistics fo r Decision in Business)คลิกคลิก
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก 
2 PH2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพ คลิกคลิก 
3PH2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก
4PH2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพคลิกคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1MS1001 แนวคิดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกคลิก
2MS2013 พื้นฐานการออกแบบนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก 
3MS3001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก
4MS3022 เนื้อเยื่อวิทยา คลิกคลิก
5MS4023 โครงงานพิเศษคลิกคลิก 
6MS4053 พิษวิทยาและนิติเวชศาสตร์คลิกคลิก
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II (Anatomy and physiology II)คลิกคลิก 
2AN2161 ปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II (Anatomy and physiology laboratory II)คลิกคลิก
3PS2323 สรีรวิทยา (Physiology)คลิกคลิก 

ภาคการศึกษาที่ 2

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชาสพว.03สพว. 05หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิกคลิก 
2CS1011 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาไทยคลิกคลิก
3CS1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)คลิกคลิก
4CS1403 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Basic Mathematics and Statistics for Computer Science)คลิกคลิก
5CS2233 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน (Digital Business and Application)คลิกคลิก
6CS2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขคลิกคลิก
7CS2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture) คลิกคลิก
8CS3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์ (Social and Professional Ethics for Computer) คลิกคลิก 
9CS3233 ธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Startup)คลิกคลิก
10CS3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Statistics and Research Methodology in Computer Science)
คลิกคลิก
11CS3453 การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm Design)คลิกคลิก
12CS3473 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)คลิกคลิก
13CS3493 การพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ (Full Stack Web Development)คลิกคลิก
14CS3513 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และไอโอทีเบื้องต้น (Introduction to Microcontroller and IoT applications)คลิกคลิก
15CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูลคลิกคลิก
16CS3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย (Data communication and network systems)คลิกคลิก
17CS4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ (Wireless and Mobile Network)คลิกคลิก
18CS4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลคลิกคลิก
19CS4903 โครงงานพิเศษ (Special project)คลิกคลิก 
20GE1162 ความฉลาดรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) คลิกคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI1413 การเขียนโปรแกรม 2 (Programming II)คลิกคลิก
2AI1433 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์ 1 (Mathematics and Statistics for Artificial Intelligence I)คลิกคลิก
3AI1443 ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม (Operating System and Platform)คลิกคลิก
4AI2213 ระบบฐานข้อมูล ( Database Systems)คลิกคลิก
5AI2223 ส่วนต่อประสานระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ (Brain Computer Interface)คลิกคลิก 
6AI2313 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาระบบ (Software Engineering and System Development)คลิกคลิก
7AI2403 หลักการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ (Principles and Techniques in Artificial Intelligence)คลิกคลิก
8AI2503 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)คลิกคลิก
9AI3303 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างภาพนามธรรม (Data Analytics and Visualization)คลิกคลิก
10AI3313 ขั้นตอนวิธีทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Algorithms) คลิกคลิก
11AI3423 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)คลิกคลิก
12AI4203 หลักพื้นฐานของวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (Basic Principles of Robotics for Artificial Intelligence)คลิกคลิก
13AI3473 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)คลิกคลิก 
14AI4803 หัวข้อพิเศษสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (Special Topics for Artificial Intelligence)คลิกคลิก 
15AI4813 หัวข้อพิเศษทางการเขียนโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Special Topics in Artificial Intelligence Programming)คลิกคลิก 
16AI 4903 โครงงานปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสาน (Hybrid Artificial Intelligence project)คลิกคลิก 
กลุ่มวิชาเคมี
1BH2333 ชีวเคมีพื้นฐานคลิก
คลิก
2BH2354 ชีวเคมีคลิก
คลิก
3CH1241 ปฏิบัติการเคมี : Chemistry Laboratoryคลิกคลิก
4CH1332 เคมีพื้นฐาน: Basic Chemistryคลิกคลิก
5CH1421 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิกคลิก
6CH1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิกคลิก
7CH1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิกคลิก 
8CH1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิกคลิก
9CH2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน (Basic Organic Chemistry)คลิกคลิก
10CH2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิกคลิก
11CH2263 Organic Chemistryคลิกคลิก 
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1BI1012 ชีววิทยา (Biology) คลิกคลิก 
2BI1041 ปฎิบัติการชีววิทยา คลิกคลิก
3MI1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลิกคลิก
4MI2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)คลิกคลิก
5MI2133 จุลชีววิทยา (Microbiology)คลิกคลิก 
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1AN1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานคลิกคลิก 
2AN1213 กายวิภาคศาสตร์ คลิกคลิก
3AN1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกายคลิกคลิก
4AN1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบคลิกคลิก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1MA1103 คณิตศาสตร์ เบื้องต้น (Basic Mathematics))คลิกคลิก 
2ST2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิกคลิก 
3ST2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Statistics for Decision in Business)คลิกคลิก 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิกคลิก
2PH1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิกคลิก 
3PH1201 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก
4 PH1212 ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1AN1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์คลิกคลิก
2MS2002 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลิกคลิก
3MS 2012 เทคโนโลยีทางกายวิภาคและสรีรวิทยาคลิกคลิก
4MS2022 เทคนิคทางพยาธิวิทยาคลิกคลิก
5MS 2023 ประสาทวิทยาศาสตร์คลิกคลิก
6MS2033 เทคโนโลยีและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการคลิกคลิก 
7MS3013 พยาธิวิทยาคลิกคลิก
8MS4006 สหกิจศึกษาคลิก
สพว.04
คลิก
สพว.06
9MS4063 ฝึกงาน 1 คลิก
สพว.04
คลิก
สพว.06
 
10MS4073 ฝึกงาน 2 คลิก
สพว.04
คลิก
สพว.06
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN2113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Anatomy and physiology I)คลิกคลิก 
2AN2151 ปฎิบัติกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Anatomy and physiology laboratory I)คลิกคลิก 
3PS2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก
4PS2033 สรีรวิทยาของมนุษย์คลิกคลิก

ภาคการศึกษาที่ 3

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI 4903 โครงงานปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสาน (Hybrid Artificial Intelligence project)คลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1GE1162 ความฉลาดรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)คลิก
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิก 
2PH1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิก