ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มึคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
  2. เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประเทศชาติ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ การค้นคว้าวิจัย และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางด้านการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มเชิงวิชาการและด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มึคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู อีกทั้งเห็นความสำคัญตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์  www.ms.hcu.ac.th/