อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล
อาจารย์

Telephone : 1124
Email : vipawan@hcu.ac.th

อ.ศรมน สุทิน
อาจารย์

Telephone : 1124
Email : soramon@hcu.ac.th

อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ
อาจารย์

Telephone : 1124
Email :  ksopittha@gmail.com

อ.รังสรรค์ โกญจนาทนิกร
อาจารย์

Telephone : 1416
Email : k_rangsun@hotmail.com

อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์
อาจารย์

Telephone : 1416
Email : yaisama@yahoo.com

รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
อาจารย์

Telephone : 1416
Email : pprayoonsak@hotmail.com

อ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล
อาจารย์

Telephone : 1416
Email :  66.ammy@gmail.com

อ.พรชนก ประชุมพันธุ์
อาจารย์

Telephone : 1202
Email : pornchanog@hcu.ac.th

อ.เกษม พลายแก้ว
อาจารย์

Telephone : 1180
Email : semthai@hotmail.com

อ.ผุสดี สิรยากร
อาจารย์

Telephone : 1124
Email : sadeesikorn@gmail.com

อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย
รองคณบดี

Telephone : 1124
Email : jojostar36@hotmail.com

อ.ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์
อาจารย์

Telephone : 1124
Email : pananak@hotmail.com

ผศ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม
อาจารย์

Telephone : 1124
Email : pookunsai@hotmail.com

อ.ดร. ปียนันท์ น้อยรอด
อาจารย์

Telephone : 1124
Email :  peeyanun@gmail.com

อ.ดร.สุวรรณี สายสิน
อาจารย์

Telephone : 1202
Email : saisin.nee@hotmail.com

ผศ.พัชรี ภคกษมา

Telephone : 1463
Email : patcharee@hcu.ac.th

อ.พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
อาจารย์

Telephone : 1202
Email : kponsak@hotmail.com

อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Telephone : 1202
Email : sureeporn.h@gmail.com

อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ
อาจารย์

Telephone : 1180
Email : chatchawan.ch11@gmail.com

นายพิเชษฐ ผลสว่าง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

Telephone : 1416
Email : pichet3@hotmail.com

นายสมชาย วงษ์ละคร
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

Telephone : 1124
Email :  wonglakhorn@hotmail.co.th

น.ส.ดวงดาว ชื่นสว่าง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

Telephone : 1202
Email :  doungdao2515@gmail.com

นายอาคม สิมโสม
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

Telephone : 1124
Email : Asimsom@hotmail.com

น.ส.บุณฑริกา กลัดพิบูลย์
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

Telephone : 1124
Email :  jumpkaeww@hotmail.com