กลุ่มวิชาชีวเคมี

อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ

อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.บ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิชาการ :
100%

1. Kittipat Sopitthummakhun, Panthip Rattanasinganchan, Ken Doi, Xuzhen Hu, David Michael Payne Trirak Pisitkun, Asasa Leelahavanichkul. A folic acid-induced rat model of renal injury to identify biomarkers of tubulainterstitial fibrosis from urinary exosomes. Asian Biomedicine (2016) เล่มที่ 10 ฉบับที่ 5 หน้าที่ 1-12.

2. ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ และกิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ. อันตรายจากโรคเบาหวาน. ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค.-59.

3. กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ และปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ. การสกัดและวิธีวัดความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพร.ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มิ.ย.-60

4. Kittipat Sopitthummakhun, Worrawat Promden and Panthip Rattanasinganchan. Antioxidant properties, Total Phenolics and Flavonoids and the Inhibition of Cell Proliferation in Cholangiocarcinoma from Thai Herbals. Journal of the Medical Technologist. (in press) สถานตอบรับเพื่อตีพิมพ์ อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเพื่อเผยแพร่ในวารสาร (2564)

5. Kittipat Sopitthummakhun, Panthip Rattanasinganchan, Panjaphorn Nimmanee, Porntip Paungmoung, Penpak Moonthiya and Veerachai Thitapakorn. Antioxidant capacity, antibacterial activity, and cell cytotoxicity in Cholangiocarcinoma (CCA) from Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Asian-Pacific of Science & Technology. (in press) สถานตอบรับเพื่อตีพิมพ์ อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเพื่อเผยแพร่ในวารสาร (2564)

อาจารย์ศรมน สุทิน

อาจารย์ศรมน สุทิน

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
100%

– วท.ม.(เคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิชาการ :
100%

1. ศรมน สุทิน พัชรี ภคกษมา กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ และนพวัฒน์ เพ็งคำศรี. คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งท่อนำ้ดีของสารสกัดหยาบจากใบต้นจำปีและจำปา. ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

2. ดรุณรัตน์ สบายใจ อำพร บุญเอก ศรมน สุทิน อรภา ศิลมัฐ รุ่งรัตน์ นิลธเสน วรพรรณี เผ่าทองศุข. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการเกิดไบโอฟิล์มของสารสกัด สมุนไพรจีนต่อเชื้อในช่องปาก วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ออนไลน์) ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มิ.ย. 63 pp 33-44

3. อุทัยวรรณ ก๋งเม่ง วรพรรณี เผ่าทองศุข ศรมน สุทิน และอรภาศิลมัฐ. ฤทธิต้านเชื้อจุลินทรรีย์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรจีน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. วรพรรณี เผ่าทองศุข, ศรมน สุทิน, อรภา ศิลมัฐ และ รุ่งรัตน์ นิลธเสน. ฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย ต้านการเกิดไบโอฟิล์ม และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจินอิ๋นฮวาต่อเชื้อในช่องปาก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 983-990

5. จริยา ศรีพนมพงษ์ ฤทัยลักษณ์ ชลวิริยะ ศรมน สุทิน วรพรรณี เผ่าทองศุข รุ่งรัตน์ นิลธเสน. การศึกษาเอกลักษณ์และความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชตัวอย่างที่มีสีม่วง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

6. ศรมน สุทิน. วิตามินกับอนุมูลอิสระ. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
%

– วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.บ.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ :
%

 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล

ผศ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– วทม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงานวิชาการ :
100%

1. Piya Jitthamapirom, Pornsiri Wanarattikan, Pilaipon Nuthongkum, Rachsak Sakdanuphab & Aparporn Sakulkalavek. Comparison of thermoelectric properties offlexible bismuth telluride thin films deposited viaDC and RF magnetron sputtering. FERROELECTRICS, 2019, VOL. 552, 64–72

2. .Pornsiri Wanarattikan, Piya Jitthammapirom, Raksak Sakdanupab and Aparporn Sakulkalavek. Effect of Grain Size and Film Thickness on the Thermoelectric Properties of Flexible Sb2Te3 Thin Films. Advances in Materials Science and Engineering Volume 2019, Article ID 6954918, 7 pages

3. Pornsiri Wanarattikan, Surang Sumnavadee, Sakuntam Sanorpim Kentaro Onabe. Effects of Buffer Layer Growth Temperature on Micro-Structures in the Cubic GaN Films Grown on GaAs (001) Substrates by MOVPE. Key Engineering Materials. 2017;751, pp 507-511

4. พรสิริ วนรัฐิกาล และ วิศิษฏพงศ์ ยอดศรี การตรวจสอบความบกพร่องเชิงโครงสร้างของฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำ InGaAsN โดย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านด้วยวิธีการสร้างภาพพื้นมืด วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. Vol 3 No 2 (2017) 67-76

รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

รศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
100%

– วท.ด.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานวิชาการ :
100%

1. Prayoonsak Pluengphon, Prutthipong Tsuppayakorn-aek, Burapat Inceesungvorn, Rajeev Ahuja, Thiti Bovornratanaraks. Formation of Lightweight Ternary Polyhydrides and Their Hydrogen Storage Mechanism. The Journal of Physical Chemistry C (2021) Vol.125, 3, 1723–1730

2. Prutthipong Tsuppayakorn-Aek, Xiaoyong Yang, Prayoonsak Pluengphon, Wei Luo, Rajeev Ahuja, Thiti Bovornratanaraks. Route to high-Tc superconductivity of BC7 via strong bonding of boron–carbon compound at high pressure. Scientific reports (2020) 10 (1), 1-8

3. Prayoonsak Pluengphon, Prutthipong Tsuppayakorn-aek, Burapat Inceesungvorn, Thiti Bovornratanaraks. Pressure-induced structural stability of alkali trihydrides and H2-desorption occurrence: Ab initio study for hydrogen storage improvement. International Journal of Hydrogen Energy (2020) Vol.45 10 pp. 25065-25074

4. Supasak Kianwimol, Pornsiri Wanarattikan , Rachsak Sakdanuphab, Prayoonsak Pluengphon, Thiti Bovornratanaraks, Aparporn Sakulkalavek. Experimental Study on Flexible Bismuth Telluride Thin Films Deposited by DC Sputtering at Different Powers. Journal of ELECTRONIC MATERIALS (2019) Vol.48 Issue. 6pp. 3490-3496

5. Prayoonsak Pluengphon, Pornsiri Wanarattikan, Thiti Bovornratanaraks and Burapat Inceesungvorn. Pressure-induced formation of quaternary compound and In-N distribution in InGaAsN zincblende from ab initio calculation. ChemistryOpen (2019) Vol.8, 393-398

6. Prayoonsak Pluengphon, Thiti Bovornratanaraks, Prutthipong Tsuppayakorn-aek, Udomsilp Pinsook and Burapat Inceesungvorn. High-pressure phases induce H-vacancy diffusion kinetics in TM-doped MgH2: Ab initio study for hydrogen storage improvement. International Journal of Hydrogen Energy. (2019) Vol.44 21948-21954

7. Supanan Anuchai, Sukon Phanichphant, Doldet Tantraviwat, Prayoonsak Pluengphon, Thiti Bovornratanaraks, Burapat Inceesungvorn. Low temperature preparation of oxygen-deficient tin dioxide nanocrystals and a role of oxygen vacancy in photocatalytic activity improvement. Journal of Colloid and Interface Science 512 (2018) 105–114.

8. Akkarach Sukserm, Udomsilp Pinsook, Prayoonsak Pluengphon. Structural phase transitions of Ga(Mn)N under high pressure. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 901 (2017) 012030.

9. ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล สมบัติเชิงอิเล็กตรอนในสภาวะรุนแรงของสารกึ่งตัวนำกลุ่ม III-V. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10. Prayoonsak Pluengphon, Thiti Bovornratanaraks and Udomsilp Pinsook. Structural, electronic, optical and mechanical properties of InP alloyed with Zn, Si, Sn and S under pressure: First-principles calculation. Journal of Alloys and Compounds 700 (2017) 98 -105.

11. พฤทธิพงษ์ ทรัพยากรเอก และประยูรศักดิ์ เปลื้องผล. ผลของขนาดนาโนต่อสมบัติเชิงอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำ. ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค.-59.

12. ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล ตำรา ฟิสิกส์ความปลอยภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ประกอบรายวิชาฟิสิกส์ PH1133 ปี 2561

อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์

อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการ :
100%

1. สุกัญญา เพชรศิริเวทย์, และสุกัญญา เหลืองไชยยะ. การเพิ่มความถูกต้องในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, Proceedings การประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา.
2. S.Petchsirivej, T. Srikhirin, S. Bualek-Limcharoen, P. Kasemjit, R. Chantrarachindawong and B. Sutapun (2008) Photo-Induced isomerization of Poly 4′-(6- acryloxy) hexyloxy -4-methoxy azobenzene ultra-thin solid film prepared by Langmuir-Blodgett Techniqe. Current Applied Physics 8(1): 24-30.
3. S.Petchsirivej, T. Srikhirin, D. Triampo, R. Putiworanat, S. Limpanart, T. Osotchan, W. Udomkichdecha. Role of the Cation-Exchange Capacity in the Formation of Polystyrene-Clay Nanocomposites by In Situ Intercaltive Polymerization. Journal of Applied Polymer Science 95:2004:758-789.
4. Rahul Singhal, Asha Chaubey, Toemsak Srikhirin, Sukanya Aphiwantrakul, Shyam S. Pandey, Bansi D. Malhotra. Immobilization of glucose oxidase onto Langmiur-Blodgett films of poly-3-hexylthiophene.Current Applied Physics 3:2003:275-279.

 

กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป

อาจารย์ ดร.ปียนันท์ น้อยรอด

อาจารย์ ดร.ปียนันท์ น้อยรอด

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
100%

– วท.ด.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิชาการ :
100%

1. พัทธ์ธีรา ตังอรุณสันติ ปียนันท์ น้อยรอด ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร. การเปรียบเทียบวิธีการสกัดเพคตินจากก้านผักตบชวาด้วยกรดและน้ำกลั่น ว. วิทย์. กษ. 50(2)(พิเศษ): 209-212.(2562)

2. ชวนพิศ จิระพงษ์ ปียนันท์ น้อยรอด อลิษา สุนทรวัฒน์ ปัญจรัตน์ รัตนไพศาลสิน และ สุกัญญา ทิมพิทักษ์. ไคโตซานต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. ในต้นอ่อนกระหล่ำปลีม่วง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49(2) : 633-636.(2561)

3. สุกัญญา เพชรศิริเวทย์, ปียนันท์ น้อยรอด และกรรณิการ์ แก้วกิ้ม. การพัฒนาวิธีการตรวจววัดไอระเหยของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยกระดาษแอนโทไซยานิน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC2017) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.

4. พดารัตน์ นิลเจียรนัย และปียนันท์ น้อยรอด. ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้ายและไมยราบยักษ์. ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค- ธ.ค.-59.

5. Peeyanan Noirod, Jittapat Lamangthong, Padarat Ninjiaranai, Application of chitosan film for the removal of triclosan from aqueous solutions by adsorption, Key Engineering Material, 675-676, 455-458. (2016)

ผศ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม

ผศ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
%

– วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานวิชาการ :
%

1. Kannika Keawkim and Achjana Khamthip. Removal of Pb2+ Ion from Industrial Wastewater by New Efficient Biosorbents of Oyster Plant (Tradescantia spathacea Steam) and Negkassar Leaf (Mammea siamensis T. Anderson). Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(1): 369-379

2. เบญจวรรณ นิลวงค์ และกรรณิการ์ แก้วกิ้ม. การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์และตัวดูดซับทางชีวภาพ.
ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค- ธ.ค.-59.

3. Keawhim K, Chailapakul O, Chuanuwatanakul S, Motomizu S. Bismuth film and crown ether/Nafion modified screen-printed carbon electrode for the determination of trace heavy metals in rice can by sequential injection-anodic stripping voltammetry. Proceeding of Pure and Applied Chemistry International Conference 2011, Miracle gran hotel, Bangkok, Thailand, January 5-7, 2011, pp 223-226.

4. Keawhim K, Chuanuwatanakul S, Chailapakul O, Motomizu S. Determination of lead and cadmium in rice samples by sequential injection/anodic stripping voltammetry using a bismuth film/crown ether/Nafion modified screen-printed carbon electrode. Food control, 31(2013), pp 14-21.

อาจารย์ ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์

อาจารย์ ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
%

– ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วท.ม.(เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการ :
%

1. Kitiphaisalnont, P.; Thohinung, S.; Hanmungtum, P.; Chaichit, N.; Patrarakorn, S. and Siripaisarnpipat, S. “Effect of metal ions and length of alkylene bride on the strength of hydrogen bond in diiminedioxime cabalt (III) and nickel (II) complexes” Polyhedron. 2006, 25, 2710-2716.

2. P. Kitiphaisalnont, N. Peungsamran and S. Siripaisarnpipat “Spectrscopic Investigation of Heat Trated and Unheat treated for Ratanakiri Zircon” J.Aust. Ceram. Soc. 42[2] 2006, 21-25.

3. Panana Kitiphaisalnont, Sutatip Siripaisarnpipat and Narongsak Cahichit. “Di-μ4-succinato-tetrakis[aquaphenanthrolinecopper(II)tetranitrate tetrahydrate” Acta Cryst E 65 2009, 1284

อาจารย์ผุสดี สิรยากร

อาจารย์ผุสดี สิรยากร

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
%

– วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการ :
%

อาจารย์เกษม พลายแก้ว

อาจารย์เกษม พลายแก้ว

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
100%

– วท.ม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.บ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการ :
100%

1. เกษม พลายแก้ว, ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์, สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา, วัลวิภา เสืออุดม,บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, พรชนก ประชุมพันธุ์, อัจจนา สุขประเสริฐ, ปรีชา สมานมิตร. การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาสลิดที่เลี้ยงด้วยวิธีดั้งเดิมวิธีผสมผสาน และวิธีดั้งเดิมเสริมหญ้าเนเปียร์ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน้า 1255 1262

ดร.มธุรส อ่อนไทย

ดร.มธุรส อ่อนไทย

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
100%

– วท.ด.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วท.บ.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานวิชาการ :
100%

1. การดูดซับทางชีวภาพของตะกั่วในสารละลายน้ำด้วยชีวมวลของเชื้อรา Aspergillus niger และ Rhizopus sp. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2559 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 1

2. มธุรส อ่อนไทย, กรรณิการ์ แก้วกิ้ม, วัลวิภา เสืออุดม, ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน, และครรชิต จุดประสงค์. (2562). ผลของอาหารต่อคุณลักษณะทางโภชนาการในปลาสลิด จากจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7:งานวิชาการรับใช้สังคม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สมุทรปราการ, 1210-1218.

3. ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์, นพมาศ อัครจันทโชติ, อลิศรา พรายแก้ว, ยุวธิดา ชิวปรีชา, จำรูญศรี พุ่มเทียน, ชัชวาลย์ ช่างทำ, และ มธุรส อ่อนไทย. (2563). การเตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อขับเคลื่อน การขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 หน้า 289-306

 

 

กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์

อาจารย์พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

อาจารย์พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

อาจารย์ประจำ

คุณวุฒิ :
%

– วท.ม.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วท.บ.(เคมี) สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
– อ.วท.(เคมีปฏิบัติ) สถาบันราชภัฎพระนคร

ผลงานวิชาการ :
%

ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

รองคณบดี

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผลงานวิชาการ :
100%

1. Wonganan O, Tocharus C, Puedsign C, Homvisasevongsa, S, Sukcharoen O, Suksamrarn, A.(2013) Potent vasorelaxant analogs from chemical modification and biotransformation of isosteviol. Eur. J. Med. Chem. 62: 771-776.
2. Yuajit C, Homvisasevongsa, S, Chatsudthipong L, Soodvilai S, Muanprasat C, Chatsudthipong V.(2013) Steviol reduces MDCK Cyst formation and growth by inhibitiong CFTR channel activity and promoting projeasome-mediated CFTR degradation. PLoS ONE 8(3): 1-11.
3. Muanprasat C, Sirianant L, Sawasvirojwong S, Homvisasevonga S, Suksamrarn A, Chatsudthiponga V. (2013) Activation of AMP-activated protein kinase by a plant-derived dihydroisostevil in human intestianl epithelial cell, Biol. Pharm. Bull. 36(4):522-528.
4. Yuajit C, Muanprasat C, Gallagher A-R, Fedeles S V, Kittayarukakul S, Homivsaevongsa S. Somlo S, Chatsudthipong V.(2014) Steviol ratards renal cyst growth through reduction of CFTR expression and inhibition of epithelial cell proliferation in a mouse model of polycystic kidney disase. Biochem. Pharmacol. 88: 412-421.
5. Thussagunpanit J, Jutamanee K, Kaveeta L, Chai-arree W, Pankean P, Homvisasevongsa S, Suksamrarn A. Comparative effect of brassinosteroid and brassinosteroid mimic on improving photosynthesis, lipik peroxidation,and rice seed set under heat stress. Plant Growth Regul. DOI 10.1007/s00344-014-9467-4

ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

รองคณบดี

คุณวุฒิ :
100%

– ปร.ด.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการ :
100%

1. Changtam, C., De Koning, H. P., Ibrahim, H., Sajid, S., Gould, M. K., Suksamrarn, A. Curcuminoid analogs with potent activity against Trypanosoma and Leishmania species. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 941-956
2. Changtam, C., Hogmanee, P., Sukamrarn, A. Isoxazole analogs with hightly potent multi drug-resistant antimycobacteral activity. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 4446-4457.
3. Tocharus, J., Jamsuwan, S., Tocharus, C., Chongthumakun, S., Changtam, C. Suksamrarn, A. Curcumin analogs nitric oxide production from LPS activated microglial cells. J. Nat. Med. 2012, 66, 400-405.
4. Aroonrerk N., Changtam C., Kirtikara K., Suksamrarn A. Inhibitory effects of di-O-demethylcurcumin on interleukin-1b-induced interleukin-6 production from human gingival fibroblasts. J. Dental Sciences. 2012, 7, 350-358.
5. Chaneiam, N., Chagtam, C., Mungkongdee, T., Suthatvoravut, U., Winichagoon, P., Vadolas, J., Suksamrarn, A., Fucharoen S., Svasti S. A reduced curcuminoid analog as a novel inducer of fetal hemoglobin. Ann.Hematol. 2013, 93(2), 379-386.
6. Somchit, M., Changtam, C., Kimseng, R., Utaipan, T., Lertcanawanichakul, M., Sukamrarn, A., Chunglok, W. Demethoxycurcumin from Curcuma longa Rhizome suppessses iNOS induction in an in vitro inflamed human intestianl Mucosa Model. Asian Pacific Journal of Coancer Prevention, Vol 15, 2014, 1807-1810.
7.  Chuprajob, T., Changtam, C., Chokchaisiri, R., Chunglok, W., Sornkew, N., A., Synthesis, cytotoxicity against human oral cancer KB cells and structure-activity relationship studies of trienone analogues of curcuminoids Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (2014) 24, 2839-2844.
8. ThanachaiTaka, Chatchawan Changtam, Pak Thaichana, Navakoon Kaewtunjai, Apichart Suksamrarn, T.RandallLee, Wirote Tuntiwechapikul. Curcuminoid derivatives enhance telomerase activity in an in vitro TRAP assay. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24(2014) 5242-5246.
9. Decha Pinkaew, Chatchwan Changtam, Chainarong Tocharus, Sirintrhorn  Thummayot, Apichart Suksamran, Jiraporn Tocharus, Di-O-demethylcurcumin protects SK-N-SH cells against mitochondrial And endoplasmic reticulum-mediated apoptotic cell death induced Neurochemistry International (2014); 80, 110-119.
10. Oraya Kruangtip, KrongkarnChootip, Prapapan Temkitthawon, kanokwan Changwichit, Thipphawan Chuprajob, Chatchawan Changtam, Apichart Suksamrarn, Nantaka Khorana, C.Norman Scholfield and Kornkanok Ingkaninan. Curcumin analogues inhibit phosphodiesterase-5 and dilate rat pulmonary arteries, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2015; 67(1): 87-95.
11. Abdulsalam A.M. Alkhaldi, Darren j. Creek, Hasan Ibranhim, Dong-Hyun Kim, Neils B. Quashie, Karl E. Burgess, Chatchawan Changtam, Michael P. Barrett, Apichart Sukamrarn, and Harry P. deKoning. Potent Trypanocidal Curcumin Anologs Bearing a Monoenone Linker Motif Acton Trypanosoma brucei by Forming an Adduct with Trypanothione. Molecular Pharmacology, 87 (2015) 451-46.
12. Bhornprom Yoysungnoen, Parvapan Bhattarakosol, Suthiluk Patumraj, and Chatchawan Changtam. Effects of Tetrahydrocurcumin on Hypoxia-Inducible Factor-1K and Vascular Endothelial Growth Factor Expression in Cervical Cancer Cell-Induced Angiogenesis in Nude Mice. BioMed Research International,(2015). Available online http://dx.doi.org/10.1155/2015/391749

 

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ

นายอาคม สิมโสม

นายอาคม สิมโสม

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ

คุณวุฒิ :
%

นางสาวดวงดาว ชื่นสว่าง

นางสาวดวงดาว ชื่นสว่าง

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ

คุณวุฒิ :
%

นายสมชาย วงษ์ละคร

นายสมชาย วงษ์ละคร

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ

คุณวุฒิ :
%

นายพิเชษฐ ผลสว่าง

นายพิเชษฐ ผลสว่าง

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ

คุณวุฒิ :
%