หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) EN

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

และ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์ วิศวกรรม และปัญญาประดิษฐ์ โดยมีการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาในทางสุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อแก้ปัญหาได้
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนและพัฒนาผลงานที่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

คุณสมบัติการสมัครเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ ปีการศึกษา 2566

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า

และมีผลการศึกษา (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5

 1. มีผลการเรียนรายวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.0
 2. มีผลคะแนนสอบมาตรฐานกลาง เช่น TCAS, SAT, Advance Level-Math & Physics, Gao Kao เป็นต้น
 3. มีผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS (ถ้ามี)
 4. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้อง
 5. มี Essay หัวข้อ “ความมุ่งมั่นในการเข้าศึกษาหลักสูตร Health Robotics” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยภาษาอังกฤษ)

สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

 

 

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

นักวิทยาการหุ่นยนต์

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือเพื่อสุขภาพและวิทยาการหุ่นยนต์

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

 

หน่วยกิตรวม: 150

 

ค่าเทอม

120,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ไม่รวมค่าธรรมเนียมฝึกงาน/สหกิจศึกษา ต่างประเทศ)

 

แผนการศึกษา

                    1st YEAR 1st SEMESTER

CODE SUBJECT CREDITS
CS 1363 Computer Programming 3(2/2-1/2-0)
MA 1123 Introduction to Calculus 3(3/3-0-0)
PH 1113 General Physics 1 3(3/3-0-0)
PH 1151 General Physics Laboratory 1 1(0-1/2-0)
PS 1003 Physiology and Human Body Structure 3(3/3-0-0)
IGE 122 English for Intercultural Communication 1 3(3/3-0-0)
IGE 121 Chinese for Communication 3(3/3-0-0)
CH 1503 Chemistry for Life 3(3/3-0-0)
TOTAL CREDITS 22

 

1st YEAR 2nd SEMESTER

CODE SUBJECT CREDITS
RB 1013 Introduction to Health Robotics 3(3/3-0-0)
PH 1233 Static and Dynamic Mechanics 3(3/3-0-0)
MA 1133 Advanced Calculus 3(3/3-0-0)
PH 1123 General Physics 2 3(3/3-0-0)
PH 1161 General Physics Laboratory 2 1(0-1/2-0)
RB 1023 Microprocessor and Interface 3(3/3-0-0)
IGE 123 English for Intercultural Communication 2 3(3/3-0-0)
RB 1031 Robotics Laboratory 1 1(0-1/3-0)
RB 1041 Team Project 1 1(0-1/2-0)
TOTAL CREDITS 21

 

 

2nd YEAR 1st SEMESTER

CODE SUBJECT CREDITS
RB 2013 Electric Circuit and Electronics 3(3/3-0-0)
RB 2051 Robotics Laboratory 2 1(0-1/3-0)
RB 2523 Differential Equations and Matrix Algebra 3(3/3-0-0)
RB 2033 Material Technology 3(3/3-0-0)
AI 2453 Artificial Intelligence Technology 3(3/3-0-0)
IGE 119 ASEAN Studies 3(3/3-0-0)
IGE 117 Psychology for Living 3(3/3-0-0)
RB 2533 Engineering 3D Drawing 3(2/2-1/2-0)
TOTAL CREDITS 22

 

2nd YEAR 2nd SEMESTER

CODE SUBJECT CREDITS
RB 2023 Feedback Control 3(3/3-0-0)
RB 2061 Robotics Laboratory 3 1(0-1/3-0)
PH 2143 Kinematics and Dynamics 3(3/3-0-0)
ST 2073 Introduction to Probability and Statistics 3(3/3-0-0)
RB 2043 Medical Instruments and Robotics 3(3/3-0-0)
RB 2071 Team Project 2 1(0-1/2-0)
IGE 120 Digital Literacy 3(3/3-0-0)
IGE 118 Start-up Business 3(3/3-0-0)
EG 1001 English for Proficiency Preparation 0(0/4-0-0)
TOTAL CREDITS 20

 

 

3rd YEAR 1st SEMESTER

CODE SUBJECT CREDITS
RB 3063 Sensor and Technology 3(2/2-1/2-0)
RB 3023 Health Robotics and Automation 3(3/3-0-0)
01416XXX Elective Subject 3(3/3-0-0)
RB XXXX (Free Elective) 3(3/3-0-0)
RB 3523 Safety and Standardization in RAI 3(3/3-0-0)
RB 3043 Industrial Electronics 3(3/3-0-0)
RB 3081 Team Project 3 1(0-1/2-0)
01416XXX RAI Elective Mandatory Subject 3(3/3-0-0)
TOTAL CREDITS 22

 

3rd YEAR 2nd SEMESTER

CODE SUBJECT CREDITS
RB 3013 Applications and Trends of Health Robotics 3(3/3-0-0)
RB 3033 Human-Robot Interaction 3(3/3-0-0)
RB 3072 Seminar and Knowledge Exchange 1(0-1/2-0)
01416XXX Elective Subject 3(3/3-0-0)
RB 3513 Manufacturing Process 3(3/3-0-0)
01416XXX RAI Elective Mandatory Subject 3(3/3-0-0)
01416XXX RAI Elective Mandatory Subject 3(3/3-0-0)
RB XXXX (Free Elective) 3(3/3-0-0)
TOTAL CREDITS 22

 

3rd YEAR 3rd SEMESTER (SUMMER)

CODE SUBJECT CREDITS
RB 3050 Industrial Internship 0(0-0/45-0)

 

*Plan A for Regular Education

4th YEAR 1st SEMESTER

CODE SUBJECT CREDITS
RB 4023 Capstone Design Preparation 3(0-3/9-0)
01416XXX Elective Subject 3(3/3-0-0)
01416XXX Elective Subject 3(3/3-0-0)
TOTAL CREDITS 9

 

 

 

 

**Plan B for Cooperative Education

4th YEAR 1st SEMESTER

CODE SUBJECT CREDITS
RB 4023 Capstone Design Preparation 3(0-3/9-0)
RB 4016 Cooperative Education 6(0-0-6/40)
TOTAL CREDITS 9

 

 

4th YEAR 2nd SEMESTER

CODE SUBJECT CREDITS
RB 4033 Capstone Design 3(0-3/9-0)
01416XXX RAI Elective Mandatory Subject 3(3/3-0-0)
01416XXX RAI Elective Mandatory Subject 3(3/3-0-0)
01416XXX RAI Elective Mandatory Subject 3(3/3-0-0)
TOTAL CREDITS 12

 

 • หน่วยกิตรวมที่จำเป็นสำหรับการสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 150 หน่วยกิต
 • นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนได้โดยเลือกเรียนภาษาจีนในรายวิชา Chinese For Fun 7 ระดับ

 

ช่องทางการติดต่อ

ผศ.ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล   โทร 02-7138100 ต่อ 1180, 1213

อ.อลิศรา พรายแก้ว       โทร 02-7138100 ต่อ 1180, 1487