อ.วรนุช มีภูมิรู้
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 0920
Telephone : 1224
Email :  woranuch@cs.hcu.ac.th

อ.ณัฐพร นันทจิพรพงศ์
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 0919
Telephone : 1224
Email : swnkul@hotmail.com 

อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 1064
Telephone : 1222
Email : yawathida@cs.hcu.ac.th

อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 1123
Telephone : 1219
Email : nadee@hotmail.com

อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 1571
Telephone : 1222
Email :  premrat.po@hcu.ac.th

อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 2139
Telephone : 1222
Email : aj-tarn@hotmail.com

อ.นาย ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 2926
Telephone : 1222
Email : 

อ.อลิศรา พรายแก้ว
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รหัสประจำตัว : 0921
Telephone : 1487
Email : alissara.h@hcu.ac.th

ผศ.พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 0634
Telephone : 1487
Email : pimpak@hcu.ac.th 

อ.ภัททิตา เลิศจริยพร
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 0636
Telephone : 1487
Email : patlurd@yahoo.com

อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน

รหัสประจำตัว : 2453
Telephone : 1487
Email :  cnpopys@gmail.com

อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
รองอธิการบดี

รหัสประจำตัว : 0655
Telephone : 1180
Email : siriwan_hcu@yahoo.com 

อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

รหัสประจำตัว : 1025
Telephone : 1487
Email : a_noppamas@yahoo.com

อ.ดิเรก พนิตสุภากมล
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 0631
Telephone : 1487
Email : direk72@yahoo.com 

อ.สุกัญญา เหลืองไชยยะ
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 0656
Telephone : 1487
Email : ukany_r@yahoo.com

อ.อุมา รัตนเทพี
อาจารย์

รหัสประจำตัว : 2494
Telephone : 1487
Email :  eoagnon@gmail.com

นายอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

รหัสประจำตัว : 1248
Telephone : 1219
Email : yak@cs.hcu.ac.th

น.ส.จริยา ประณิธาน
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

รหัสประจำตัว : 1685
Telephone : 1219
Email : jaraya1976@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีเทพสุรีย์ จันสามารถ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ

รหัสประจำตัว : 1686
Telephone : 1212
Email : chunsamart_1@hotmail.com