รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

ภาคการศึกษาที่ 1

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS 1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปใน
ชีวิตประจำวัน
คลิก 
2CS 1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)คลิก 
3CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming)คลิก 
4CS 1353 Principles of Computer Scienceคลิก 
5CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสมคลิก
6CS 2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คลิก
7CS 2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithms)คลิก 
8 CS 3443 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)
คลิก
9CS 3533 ระบบปฏิบัติการคลิก
10 CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented System Development)คลิก
11CS 3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์คลิก
12CS 4773 Computer Graphics คลิก
13GE 1162 ความฉลาดรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) คลิก
14CS 4916 สหกิจศึกษาส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิก
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI 1103 หลักการและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์ (Principles and Ethics
for Artificial Intelligence Professional)
คลิก 
2AI 1403 การเขียนโปรแกรม 1คลิก 
3AI 1423 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)คลิก
4AI 2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ (Digital Business and Business Intelligence) คลิก
5AI 2303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)คลิก 
6AI 2433 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับปัญญาประดิษฐ์ 2 (Mathematics and Statistics
for Artificial Intelligence II)
คลิก
7 AI 2443 ระบบเครือข่ายและความมั่นคง (Network System and Security)คลิก
8AI 3403 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)คลิก
9AI 3413 การเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)
คลิก
10AI 3443 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)คลิก
11AI 3453 การเรียนรู้ เชิงลึก
(Deep Learning)
คลิก
กลุ่มวิชาเคมี
1BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน คลิก
คลิก 
2BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน คลิก
3BH 2382 หลักชีวเคมี คลิก
4BH 2382 หลักชีวเคมี คลิก
5BH 2393 ชีวเคมีมูลฐานคลิก 
6CH 1233 หลักเคมีคลิก
7CH 1241 (ปฏิบัติการเคมี : Chemistry
Laboratory)
คลิก
8CH 1301 ปฏิบัติการเคมี ทั่วไป sec 11-13 คลิก
9CH 1332 (เคมี พื้นฐาน : Basic Chemistry)คลิก
10CH 1332 เคมี พื้นฐานคลิก
11CH 1383 อินทรีย์ เคมี เบื้องต้น (Introduction to Organic Chemistry) คลิก
12CH 1403 หลักเคมีพื้นฐาน
Basic Principle of Chemistry
คลิก
13CH 1411 (ปฏิบัติการหลักเคมี พื้นฐาน : Basic
principle of Chemistry Laboratory)
คลิก
14CH 1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิก
15CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิก
16CH 1463 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิก
17CH 1471 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิก
18CH 1483 เคมี พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Basic chemistry for health science)
คลิก
19CH 1491 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Laboratory in basic chemistry for health science)
คลิก
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1BI 1012 ชีววิทยา (Biology)คลิกคลิก 
2BI 1041 ปฎิบัติการชีววิทยา คลิก
3BI 1042 ชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
(Biology for Physical Therapy)
คลิก
4BI 1052 พฤกษศาสตร์ เบื้องต้นและชีววิทยาเซลล์
(Fundamental Botany and Cell Biology)
คลิก 
5BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์
(General Biology and Cell Biology)
คลิก
6BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์
(General Biology and Cell Biology)
คลิก
7MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(Microbiology and Parasitology)
คลิก
8MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา พื้นฐาน
(Basic Microbiology and Parasitology)
คลิก 
กลุ่มกายวิภาคศาสตร์
1AN 2292 กายวิภาคศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิกคลิก 
2AN 2182 (กายวิภาคศาสตร์) คลิก 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1MA 1002 คณิตศาสตร์ (Mathematics)คลิกคลิก 
2MA 1003 คณิตศาสตร์ (Mathematics)คลิก 
3MA 1012 แคลคูลัสเบื้องต้น (Basic Calculus)คลิก
4MA 1073 คณิตศาสตร์และสถิติ
(Mathematics and Statistics)
คลิก
5MA 1103 คณิตศาสตร์ เบื้องต้น (Basic Mathematics)คลิก
6MA 1113 คณิตศาสตร์และสถิติ เบื้องต้น
(Mathematics and Elementary Statistics)
คลิก
7ST 1053 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics )คลิก
8ST2003 ชีวสถิติ (Biostatisticsคลิก
9ST 2013 การวิเคราะห์ สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ
(Statistics Analysis for Health Care)
คลิก
10ST 2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Statistics fo r Decision in Business)คลิก
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH 2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก 
2 PH 2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพ คลิก 
3PH 2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิก
4PH 2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์ เบื้องต้นทางกายภาพคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1MS 2002 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลิกคลิก 
2 MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์คลิก 
3MS 1001 แนวคิดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิก
4MS 3001 (กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) คลิก
5MS 3022 (เนื้อเยื่อวิทยา) คลิก
6MS 4053 พิษวิทยาและนิติเวชศาสตร์คลิก
7MS 3032 (ประสาทกายวิภาคศาสตร์)คลิก
8MS 4023 โครงงานพิเศษคลิก 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN 2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II
Anatomy and physiology II
คลิกคลิก 
2AN 2151 ปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Anatomy and physiology laboratory I)คลิก 
3AN 2161 ปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II
Anatomy and physiology laboratory II
คลิก
4PS 2323 สรีรวิทยา (Physiology)คลิก 

ภาคการศึกษาที่ 2

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 
2 
3 
กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ์
1 
2 
กลุ่มวิชาชีวเคมี-เคมีอินทรีย์
1 
2 
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1 
2 
กลุ่มกายวิภาคศาสตร์
1 
2 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1 
2 
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1 
2 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1 
2 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
1 
2 
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1 
2 

ภาคการศึกษาที่ 3

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1 
2 
กลุ่มกายวิภาคศาสตร์
1
2 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1
2 
กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป
1 
2 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1 
2