รายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

ภาคการศึกษาที่ 1

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิกคลิก 
2CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)คลิกคลิก 
3CS1333 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming)คลิกคลิก 
4CS1353 Principles of Computer Scienceคลิกคลิก 
5CS2203 เทคโนโลยีสื่อประสมคลิกคลิก
6CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์คลิกคลิก
7CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithms)คลิกคลิก 
8 CS3443 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)
คลิกคลิก
9CS3533 ระบบปฏิบัติการคลิกคลิก
10 CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented System Development)คลิกคลิก
11CS3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์คลิกคลิก
12CS4773 Computer Graphics คลิกคลิก
13GE1162 ความฉลาดรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) คลิกคลิก
14CS4916 สหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ คลิกคลิก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI1103 หลักการและจริยธรรมสำหรับวิชาชีพปัญญาประดิษฐ์ (Principles and Ethics for Artificial Intelligence Professional)คลิกคลิก 
2AI1403 การเขียนโปรแกรม 1คลิกคลิก 
3AI1423 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง (Discrete structure)คลิกคลิก
4AI2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ (Digital Business and Business Intelligence) คลิกคลิก
5AI2303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)คลิกคลิก 
6AI2433 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์ 2 (Mathematics and Statistics for Artificial Intelligence II)คลิกคลิก
7 AI2443 ระบบเครือข่ายและความมั่นคง (Network System and Security)คลิกคลิก
8AI3403 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)คลิกคลิก
9AI3413 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คลิกคลิก
10AI3443 ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)คลิกคลิก
11AI3453 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) คลิกคลิก
กลุ่มวิชาเคมี
1BH2333 ชีวเคมีพื้นฐาน คลิก
คลิก 
2BH2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน คลิก
คลิก
3BH2382 หลักชีวเคมี คลิก
คลิก
4BH2382 หลักชีวเคมี คลิกคลิก
5BH2393 ชีวเคมีมูลฐานคลิกคลิก 
6CH1233 หลักเคมีคลิกคลิก
7CH1241 ปฏิบัติการเคมี : (Chemistry Laboratory)คลิกคลิก
8CH1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป sec 11-13 คลิกคลิก
9CH1332 เคมีพื้นฐาน : (Basic Chemistry)คลิกคลิก
10CH1332 เคมีพื้นฐานคลิกคลิก
11CH1383 อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (Introduction to Organic Chemistry) คลิกคลิก
12CH1403 หลักเคมีพื้นฐาน (Basic Principle of Chemistry)คลิกคลิก
13CH1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน : (Basic principle of Chemistry Laboratory)คลิกคลิก
14CH1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิกคลิก
15CH1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิกคลิก
16CH1463 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก
17CH1471 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิกคลิก
18CH1483 เคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Basic chemistry for health science)คลิกคลิก
19CH1491 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Laboratory in basic chemistry for health science)คลิกคลิก
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1BI1012 ชีววิทยา (Biology)คลิกคลิก 
2BI1041 ปฎิบัติการชีววิทยา คลิกคลิก
3 BI1042 ชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด (Biology for Physical Therapy)คลิกคลิก
4BI1052 พฤกษศาสตร์ เบื้องต้นและชีววิทยาเซลล์ (Fundamental Botany and Cell Biology)คลิกคลิก 
5BI1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ (General Biology and Cell Biology)คลิกคลิก
6BI1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ (Laboratory of General Biology and Cell Biology)คลิกคลิก
7MI2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)คลิกคลิก
8MI2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน (Basic Microbiology and Parasitology)คลิกคลิก 
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1AN2182 กายวิภาคศาสตร์ คลิกคลิก 
2AN2292 กายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิกคลิก 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1MA1002 คณิตศาสตร์ (Mathematics)คลิกคลิก 
2MA1003 คณิตศาสตร์ (Mathematics)คลิกคลิก 
3MA1012 แคลคูลัสเบื้องต้น (Basic Calculus)คลิกคลิก
4MA1073 คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and Statistics)คลิกคลิก
5MA1103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic Mathematics)คลิกคลิก
6MA1113 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น (Mathematics and Elementary Statistics)คลิกคลิก
7ST1053 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics )คลิกคลิก
8ST2003 ชีวสถิติ (Biostatistics)คลิกคลิก
9ST2013 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการบริบาลสุขภาพ (Statistics Analysis for Health Care) คลิกคลิก
10ST2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Statistics fo r Decision in Business)คลิกคลิก
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH2122 ฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก 
2 PH2132 ฟิสิกส์พื้นฐานทางกายภาพ คลิกคลิก 
3PH2151 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคนิคการแพทย์คลิกคลิก
4PH2161 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นทางกายภาพคลิกคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1MS1001 แนวคิดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลิกคลิก
2MS2002 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลิกคลิก 
3MS3001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิกคลิก
4MS3022 เนื้อเยื่อวิทยา คลิกคลิก
5 MS3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์คลิกคลิก 
6MS3032 ประสาทกายวิภาคศาสตร์คลิกคลิก
7MS4023 โครงงานพิเศษคลิกคลิก 
8MS4053 พิษวิทยาและนิติเวชศาสตร์คลิกคลิก
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN2123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II (Anatomy and physiology II)คลิกคลิก 
2AN2151 ปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Anatomy and physiology laboratory I)คลิกคลิก 
3AN2161 ปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา II (Anatomy and physiology laboratory II)คลิกคลิก
4PS2323 สรีรวิทยา (Physiology)คลิกคลิก 

ภาคการศึกษาที่ 2

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1CS1001 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในชีวิตประจำวันคลิก 
2CS1011 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาไทยคลิก
3CS1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)คลิก
4CS1403 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Basic Mathematics and Statistics for Computer Science)คลิก
5CS2233 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน (Digital Business and Application)คลิก
6CS2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขคลิก
7CS2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organization and Architecture) คลิก
8CS3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคมด้านคอมพิวเตอร์ (Social and Professional Ethics for Computer) คลิก 
9CS3233 ธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Startup)คลิก
10CS3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Statistics and Research Methodology in Computer Science)
คลิก
11CS3453 การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm Design)คลิก
12CS3473 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)คลิก
13CS3493 การพัฒนาเว็บเต็มรูปแบบ (Full Stack Web Development)คลิก
14CS3513 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และไอโอทีเบื้องต้น (Introduction to Microcontroller and IoT applications)คลิก
15CS3663 Data Security คลิก
16CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูลคลิก
17CS3723 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย (Data communication and network systems)คลิก
18CS4413 เครือข่ายการสื่อสารไร้สายและเคลื่อนที่ (Wireless and Mobile Network)คลิก
19CS4613 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลคลิก
20CS4903 โครงงานพิเศษ (Special project)คลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์
1AI1413 การเขียนโปรแกรม 2 (Programming II)คลิก
2AI1433 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับปัญญาประดิษฐ์ 1 (Mathematics and Statistics for Artificial Intelligence I)คลิก
3AI1443 ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม (Operating System and Platform)คลิก
4AI2213 ระบบฐานข้อมูลคลิก
5AI2223 ส่วนต่อประสานระหว่างสมองและคอมพิวเตอร์ (Brain Computer Interface)คลิก 
6AI2313 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาระบบ (Software Engineering and System Development)คลิก
7AI2403 หลักการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ (Principles and Techniques in Artificial Intelligence)คลิก
8AI2503 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)คลิก
9AI3303 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างภาพนามธรรม (Data Analytics and Visualization)คลิก
10AI3313 ขั้นตอนวิธีทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Algorithms) คลิก
11AI3423 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)คลิก
12AI4203 หลักพื้นฐานของวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (Basic Principles of Robotics for Artificial Intelligence)คลิก
13AI4423 การจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Simulation) คลิก 
กลุ่มวิชาเคมี
1BH2333 ชีวเคมีพื้นฐานคลิก
2BH2382 หลักชีวเคมีคลิก
3CH1241 ปฏิบัติการเคมี : Chemistry Laboratoryคลิก
4CH1332 เคมีพื้นฐาน: Basic Chemistryคลิก
5CH1411 ปฏิบัติการหลักเคมีพื้นฐาน : Basic principle of Chemistry Laboratoryคลิก
6CH1421 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิก
7CH1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้นคลิก
8CH1442 หลักอินทรีย์เคมีพื้นฐานคลิก 
9CH1451 ปฏิบัติการหลักอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิก
10CH2233 อินทรีย์เคมีพื้นฐาน (Basic Organic Chemistry)คลิก
11CH2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน คลิก
12CH2263 Organic Chemistryคลิก 
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1BI1012 ชีววิทยา (Biology) คลิก 
2BI1041 ปฎิบัติการชีววิทยา คลิก
3MI1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคลิก
4MI2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)คลิก
5MI2133 จุลชีววิทยา (Microbiology)คลิก 
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1AN1203 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานคลิก 
2AN1213 กายวิภาคศาสตร์ คลิก
3AN1283 กายวิภาคศาสตร์ของระบบโครงสร้างร่างกายคลิก
4AN1303 กายวิภาคศาสตร์เชิงระบบคลิก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1ST2003 ชีวสถิติ (Biostatistics) ภาคสมทบคลิก 
2ST2003 ชีวสถิติ (Biostatistics)คลิก 
3ST2012 สถิติพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลิก 
4ST2143 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Statistics for Decision in Business)คลิก 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1PH1183 ฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิก
2PH1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์คลิก 
3PH1201 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิก
4 PH1212 ฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
1AN1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์คลิก
2MS3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก
3MS3013 พยาธิวิทยาคลิก
4MS3021 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลิก
5MS3031 สัมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก 
6MS4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการคลิก
7MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (Medical Biotechnology)คลิก
8 MS4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลิก
9PS2033 สรีรวิทยาของมนุษย์คลิก 
10MS4006 สหกิจศึกษา (Cooperative education in Medical Science)คลิก
มคอ.4
11MS4063 ฝึกงาน 1 คลิก
มคอ.4
12MS4073 ฝึกงาน 2 คลิก
มคอ.4
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
1AN2113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Anatomy and physiology I)คลิก 
2AN2151 ปฎิบัติกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (Anatomy and physiology laboratory I)คลิก 
3PS2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพคลิก

ภาคการศึกษาที่ 3

ลำดับที่รหัส-ชื่อวิชามคอ.3มคอ. 5หมายเหตุ
กลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา
1 
2 
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
1
2 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์-สถิติ
1
2 
กลุ่มวิชาเคมี
1 
2 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1 
2