คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในการปฏิบัติงาน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่คณะวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรม และสร้างงานบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่หน่วยงานภายนอกและชุมชน อีกทั้งตระหนักถึงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย -จีน การบริหารงานของคณะฯ ในทุกด้านดำเนินตามครรลองภายใต้ปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”