คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในการปฏิบัติงานได้จริง แสวงหาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินชีวิตตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่คณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน รวมทั้งนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชน ภายใต้ปณิธาน “เรียนรู้เพื่อรับใช้