ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลนักศึกษา

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พศ.2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรพรรณี เผ่าทองสุข ได้รับรางวัล Second Honor Poster Presentation Award

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล โครงการประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว ครั้งที่ 5

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดี ประเภทโปสเตอร์ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรม

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศรมน สุทิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พลอยมณี แสงทิตย์ น.ส.ศนิสา อนันตพรรค และน.ส.วรรณนิภา ทุริดไธสง

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฎฐภัค ศรีปาริสัชชานนท์ นายณัฐวุฒิ ศิริสุภา และนายอานันต์ สาระพางค์

สายตรงคณบดี

เรื่องล่าสุด

Member Login

ประหยัดพลังงานและ 7 ส.

มาตรฐานกิจกรรม 7 ส.