ขอชื่นชม คณะผู้วิจัยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดRead More →

ขอแสดงความชื่นชม อาจารย์เกษม พลายแก้ว ที่เป็นตัวแทRead More →

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลและทุนการศึกRead More →

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลRead More →

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นักศึกษาสRead More →

อแสดงความยินดีกับ  น.ส.ศรภกรฉัตร ปิ่นทอง น.ส.สกุลกRead More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสRead More →

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศรมน สุทิน อาจารย์ประจำสาขาวิRead More →