ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พศ.2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีรายชื่อนักศึกษาดังนี้   ประเภทที่ 1   รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1                        กลุ่มวิทยาศาสตร์                          1)  นางสาวสุธีรา  ผลเอนก       นักศึกษาชั้นปีที่ 2  Read More →

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ อาจารย์วรพรรณี เผ่าทองสุข และคณะ ได้นำเสอนบทความวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื่้อแบคทีเรียต้านการเกิดไบโอฟิล์ม และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรจีนต่อเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก (Antibacterial, anti-biofilm and antioxidant of Chiness herb extracts against oral acvity bacteriaX และได้รับรางวัล Second Honor Poster Presentation AwardRead More →

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล โครงการประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว ครั้งที่ 5 (White Bike Presenter) ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า  8,000 บาท ในวันที่ 29-30 ต.ค. 2562 ณ อาคารโภชนาการ ชั้น 1 จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรม โครงการนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นส.อรกัญญา บุตรเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 MS นส.ทิพย์จุฑา เจริญเตีย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 FS  Read More →

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดี ประเภทโปสเตอร์ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “เว็บแอปพลิเคชันสังคมการประเมินประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562Read More →

อแสดงความยินดีกับ  น.ส.ศรภกรฉัตร ปิ่นทอง น.ส.สกุลกานต์ ทิพย์โอสถ และ น.ส.สมฤทัย มากเฟื้อง นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง “โยเกิร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้เสริมไข่มุกมะม่วงโพรไบโอติก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562Read More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มปราโมทย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และนางสาวสุรีวรรณ คิดชอบ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยRead More →

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศรมน สุทิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และนางสาวสุพรรณชิกา กุนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562Read More →

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พลอยมณี แสงทิตย์ น.ส.ศนิสา อนันตพรรค และน.ส.วรรณนิภา ทุริดไธสง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารไวโอลาซีนจาก Chromobacterium violaceum และ การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งจัดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  Read More →

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฎฐภัค ศรีปาริสัชชานนท์ นายณัฐวุฒิ ศิริสุภา และนายอานันต์ สาระพางค์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อ โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของกรดอินทรีย์ในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผักสดและการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยวิธีการรมไอกรด ซึ่งจัดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562Read More →

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในชื่อผลงานวิจัย Rotavirus DNA strip test : The test kit for detection of Rotavirus จากการประกวดงาน 47TH International exhibition of inventions geneva เมื่อวันที่ 10-14 เมษายน 2019 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์Read More →