เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-12.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดโครงการร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าและห่มผ้าหลวงพ่อเขียว ณ วัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น รวมถึงมีการบริการทางด้านสุขภาพโดยได้จัดให้มีการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพยาธิลำไส้แก่ประชาชนที่มาร่วมในงานประเพณีดังกล่าวRead More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยหรือกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือนของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ อันเป็นประเพณีปฏิบัติเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณ และตระหนักถึงคุณธรรมความดีของท่านที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึงการให้อย่างแท้จริงRead More →

Read More →

กองทุน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินหน้ามอบรางวัลครั้งที่ 10 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยในปีนี้ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีนักเรียนได้รับรางวัลทั้งสิ้น 716 ราย แบ่งเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 473 ราย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 243 ราย รวม 716 รางวัล มูลค่ากว่า 3 ล้านบาทRead More →

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารชิน โสภณพนิช และ สวนสุขภาพ มฉก.Read More →

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชา CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และ CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม “เรียนรู้และสร้างสรรค์โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.10 น. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงประวัติศาสตร์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ แล้วนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยในยุครัตนโกสินทร์Read More →

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 5.30-8.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องฟิสิกส์ 2 (2-326) อาคารเรียนรวม โดยโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่สืบไปRead More →

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 8.30-9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องฟิสิกส์ 2  (2-326) อาคารเรียนรวม ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสำคัญของการให้ รวมถึงเกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรRead More →