สาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศRead More →

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาวิทยาการคอมพิวเตอRead More →

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาวิทยาการคอมพิวเตอRead More →

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคRead More →

📣 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคำนวนแRead More →