องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส.- ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงาน“คลิปวีดีโอส่งเสริมภาพลักษณ์องค์การคลังสินค้าในหัวข้อ “เรื่องเล่าดีๆ ที่ อคส.” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.pwo.co.th / Facebook : Pwo_องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563Read More →

เมื่อวันที่ 1-10 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา MI3152 “การผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่ายอาหารไทย 4 ภาค ณ ตลาดเสรีมาร์เก็ต” พาราไดซ์ พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาอาหารไทยในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมในการบริโภค เข้าใจวิธีการผลิต มาตรฐานการผลิต พร้อมทั้งเข้าใจวิธีการจำหน่ายอาหารที่มีความปลอดภัย (food safety) และการมีสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งนำความรู้ที่ได้มาบรูณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา MI3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมRead More →

Read More →

Read More →

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-12.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ คณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จัดโครงการร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าและห่มผ้าหลวงพ่อเขียว ณ วัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น รวมถึงมีการบริการทางด้านสุขภาพโดยได้จัดให้มีการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพยาธิลำไส้แก่ประชาชนที่มาร่วมในงานประเพณีดังกล่าวRead More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยหรือกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือนของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ อันเป็นประเพณีปฏิบัติเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณ และตระหนักถึงคุณธรรมความดีของท่านที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึงการให้อย่างแท้จริงRead More →

Read More →