บุคคลต้นแบบ

ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลนักศึกษา

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ อ.อลิศรา พรายแก้ว อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ ดร.มธุรส อ่อนไทย ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation 2020 ด้าน SEP for SDGs

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

อาจารย์เกษม พลายแก้ว ที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้าร่วม “การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในผลการทำงานด้านความยั่งยืนของชุมชน (Best Practice Sharing & Learning Experience on University-Community Engagement)”

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับทุนการศึกษา

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พศ.2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรพรรณี เผ่าทองสุข ได้รับรางวัล Second Honor Poster Presentation Award

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล โครงการประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว ครั้งที่ 5

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดี ประเภทโปสเตอร์ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรม

รางวัลนักศึกษาและบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สายตรงคณบดี

เรื่องล่าสุด

Member Login
ประหยัดพลังงานและ 7 ส.

มาตรฐานกิจกรรม 7 ส.

 

  1. save-energy