นายศุภกร ประดับเพ็ชร
นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนักศึกษา CWIE ที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน “ด้านนวัตกรรมดีเด่น” 🥇
ภายใต้ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์”
ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
ระดับเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
📲 ติดตามข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ที่
💻กรอกใบสมัครได้ที่ https://admission.hcu.ac.th