รางวัลชนะเลิศเป็นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม Best Life,Best Practice ค้นหาสุดยอดกิจกรรมประหยัดทรัพยากร และสามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้
คลิปที่ใช้ส่งเข้าประกวด? https://youtu.be/nytDt_08uD8
ดำเนินการส่งผลงานให้คณะกรรมตัดสินการประกวด เกณฑ์การตัดสินการประกวด โดยคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาตามเกณฑ์คิดเป็น 100 คะแนน
1. ความสม่ำเสมอการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดผ่านสื่อมีเดียของตนเอง 25 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์การรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดผ่านสื่อมีเดียของตนเอง 25 คะแนน
3. แนวทางการประหยัดทรัพยากรที่ก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 50 คะแนน