#ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิสร หร่อยดา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น จากการนำเสนอผลงานเรื่อง
“ระบบการแจ้งเตือนการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาครบอายุสัญญา”
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 9
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ออนไลน์)