Computer Science .. HCU NEW GEN 
📣 ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร ประดับเพ็ชร นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รางวัล “บทความระดับดี”
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 10 (NCTIM2024)
🤖 พี่ ๆ เก่งขนาดนี้ น้อง ๆ คนไหนสนใจร่วมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีไปกับเรา
📲 ติดตามข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ที่