คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับห้องปRead More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับห้องปRead More →

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉRead More →

สาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศRead More →

ขอชื่นชม คณะผู้วิจัยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดRead More →

ขอแสดงความชื่นชม อาจารย์เกษม พลายแก้ว ที่เป็นตัวแทRead More →