คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารRead More →

Read More →

Read More →

สาขาวิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศRead More →

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาวิทยาการคอมพิวเตอRead More →