ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดี ประเภทโปสเตอร์ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “เว็บแอปพลิเคชันสังคมการประเมินประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงาน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562Read More →

อแสดงความยินดีกับ  น.ส.ศรภกรฉัตร ปิ่นทอง น.ส.สกุลกานต์ ทิพย์โอสถ และ น.ส.สมฤทัย มากเฟื้อง นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง “โยเกิร์ตมะม่วงน้ำดอกไม้เสริมไข่มุกมะม่วงโพรไบโอติก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562Read More →

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มปราโมทย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และนางสาวสุรีวรรณ คิดชอบ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยRead More →

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศรมน สุทิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และนางสาวสุพรรณชิกา กุนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562Read More →

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พลอยมณี แสงทิตย์ น.ส.ศนิสา อนันตพรรค และน.ส.วรรณนิภา ทุริดไธสง ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารไวโอลาซีนจาก Chromobacterium violaceum และ การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งจัดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  Read More →

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฎฐภัค ศรีปาริสัชชานนท์ นายณัฐวุฒิ ศิริสุภา และนายอานันต์ สาระพางค์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อ โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของกรดอินทรีย์ในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผักสดและการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยวิธีการรมไอกรด ซึ่งจัดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562Read More →

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในชื่อผลงานวิจัย Rotavirus DNA strip test : The test kit for detection of Rotavirus จากการประกวดงาน 47TH International exhibition of inventions geneva เมื่อวันที่ 10-14 เมษายน 2019 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์Read More →

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย (รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ขึ้น ณ ซุ้มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป และเพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมีสีสันและความสนุกสนานมากขึ้น จึงได้เชิญชวนให้มีการแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดตามเทศกาลสงกรานต์รวมทั้งมีการจัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ จัดเตรียมอาหารคาวและอาหารหวานหลากหลายชนิดเพี่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับประทาน จากกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาพบว่าได้รับความสนใจจากบุคลากรและนักศึกษาที่ไม่มีการเรียนการสอนเป็นจำนวนมากส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีRead More →

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ลงทะเบียนรายวิชา AN 1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ บูรณาการรายวิชา AN1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ณ วัดบางกุ้ง และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อต้องการให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชา AN1003 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ จากการศึกษาและเยี่ยมชมวัดบางกุ้งมาประยุกต์เข้ากับบทเรียนในหัวข้อคำศัพท์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ระบบโครงสร้างกระดูกและข้อต่อ และระบบกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ท่าทางของรูปปั้นแม่ไม้มวยไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้การที่ได้เข้าเยี่ยมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีจะทำให้นักศึกษาได้แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในด้านอาชีพของตนต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงด้านการเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21Read More →

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนรายวิชา FS 1003 , FS 2602 และ FS 4663 ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ในศาสตร์ทางด้านสุขภาพ สารอาหาร และสารกลุ่มโภชนเภสัชภัณฑ์ มาเชื่อมโยงกับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในอาหารไทย ทำให้ได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของผู้บริโภคRead More →