กิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

โดยแผนกวิจัยและพัฒนางานวิชาการ สำนักพัฒนาวิชาการ ซึ่งในส่วนของคุณธรรมความซื่อสัตย์ สำหรับอาจารย์โดยคณะทำงานโครงการปลูกฝังคุณธรรมฯกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 256 6 ได้จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการทุกเดือน