ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร