ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ซึ่งในส่วนของคุณธรรมความซื่อสัตย์

สำหรับอาจารย์โดยคณะทำงานโครงการปลูกฝังคุณธรรมฯ กลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในปีการศึกษา 2566

ได้จัด ให้มีกิจกรรมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการทุกเดือน

สำนักพัฒนาวิชาการจึงได้ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ( อินโฟกราฟฟิค ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567