คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มปราโมทย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และนางสาวสุรีวรรณ คิดชอบ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น