ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฎฐภัค ศรีปาริสัชชานนท์ นายณัฐวุฒิ ศิริสุภา และนายอานันต์ สาระพางค์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ในชื่อ โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของกรดอินทรีย์ในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผักสดและการยืดอายุการเก็บรักษาด้วยวิธีการรมไอกรด ซึ่งจัดที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ใส่ความเห็น