หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับคุณจินดารัตน์ เชี่ยวพานิชย์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 45 (CS.HCU) ที่ได้รับรางวัล “WBG Star award : Best performance award individual” ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางธนาคารกสิกรไทย (K Bank) มอบใหพนักงานที่มีผลงานดีเด่นประเภทบุคคลในสายงาน ธุรกิจข้ามประเทศทั้งไทยและต่างประเทศ (World business group)

ใส่ความเห็น