ขอชื่นชม คณะผู้วิจัยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลาสลิดบางบ่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์  ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ  อ.อลิศรา พรายแก้ว  อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา  ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน  ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ ดร.มธุรส อ่อนไทย  ที่ได้รับรางวัล  Best Oral Presentation 2020 ด้าน SEP for SDGs โดยมี ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน เรื่อง “การขับเคลื่อนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ปี 2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ในเวทีการประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5 th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563  ณ อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) มจธ. (บางขุนเทียน)

ใส่ความเห็น