มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ

อาจารย์วรพรรณี เผ่าทองสุข และคณะ ได้นำเสอนบทความวิชาการแบบโปสเตอร์ เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื่้อแบคทีเรียต้านการเกิดไบโอฟิล์ม และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรจีนต่อเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก (Antibacterial, anti-biofilm and antioxidant of Chiness herb extracts against oral acvity bacteriaX และได้รับรางวัล Second Honor Poster Presentation Award

ใส่ความเห็น