คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชา CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ และ CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม “เรียนรู้และสร้างสรรค์โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.10 น. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงประวัติศาสตร์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ แล้วนำไปสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยในยุครัตนโกสินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น