คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ใส่ความเห็น