ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พศ.2562 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีรายชื่อนักศึกษาดังนี้
 
ประเภทที่ 1   รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
                       กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
                        1)  นางสาวสุธีรา  ผลเอนก       นักศึกษาชั้นปีที่ 2        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประเภทที่ 2  รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
                      1) นางสาวสิริรัตน์  จินดา           นักศึกษาชั้นปีที่ 4         สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
                      2) นางสาวมณีมาศ ชื่นเจริญ     นักศึกษาชั้นปีที่ 4         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
                      3) นางสาวดวงกมล จุลปัญญา  นักศึกษาชั้นปีที่ 4         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ใส่ความเห็น