คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ  (แบบมีรายได้) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 ในการนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้และมีการฝึกปฏิบัติใน 6 รายวิชา ได้แก่ ชีววิทยา จุลชีววิทยา เคมีทั่วไป (เคมีคำนวณ) เคมีอินทรีย์ ชีวเคมี และฟิสิกส์

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.