เพื่อประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมา การก่อตั้งมหาวิทยาลัย และคณะวิชาที่เปิดสอน โดยมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำและเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีนศึกษาและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยชุดใหม่นี้ แผนกสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินการจัดทำเป็นรูปแบบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.hcu.ac.th/download หรือ https://bit.ly/3G5pUy0 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอนงค์วดี พุ่มไสว โทร.1140 หรือตามตัวเลือกด้านล่าง
วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ V.2022 ภาษาไทย
วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ V.2022 ภาษาจีน
วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ V.2022 ภาษาอังกฤษ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.