กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาสถิติ

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา

กลุ่มวิชาชีววิทยา

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา

กลุ่มวิชาชีวเคมี

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป

กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์