ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความชำนาญในสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญูและเห็นความสำคัญตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้

จุดเด่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารประจำภูมิภาค

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  • หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ:นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักสุขาภิบาลอาหารนักวิชาการนักวิจัย และผู้ช่วยวิจัยในหน่วยงานต่างๆ
  • ภาคอุตสาหกรรม:เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหาร/การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
  • ธุรกิจส่วนตัว:ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหรือเป็น
  • ผู้นำเข้าวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารหรือธุรกิจส่งออกอาหารและอาหารแปรรูป
  • การศึกษาต่อ:สามารถศึกษาต่อในปริญญาขั้นสูง ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

เว็บไซต์   https://fs.hcu.ac.th/