ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถทั้ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางด้านการผลิต การตรวจวิเคราะห์ การควบคุม คุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา และสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ภาคอุตสาหกรรม มีความรู้ ใผ่ศึกษา ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่ม และสามารถดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคม
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป

เว็บไซต์  https://mi.hcu.ac.th/