*** แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
ลำดับที่ แผนปฏิบัติการ แผนงาน ประเมินผล แผนปฏิบัติการ (ต้นปี) 2561 ผู้รับผิดชอบ
ต้นปี ปรับปรุงกลางปี กลางปี ปลายปี
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน            
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คลิก         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
คลิก         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิก         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คลิก         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  แผนงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คลิก         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  แผนงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คลิก         สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  แผนงานกลุ่มวิชาชีววิทยา -         กลุ่มวิชาชีววิทยา
  แผนงานพัฒนานักศึกษา คลิก         คณะกรรมการกิจการนักศึกษา /คณะกรรมการนักศึกษา
  แผนงานวินัยนักศึกษา -         คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
  แผนงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คลิก         คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2 ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้            
  แผนงานวิจัยและการจัดการความรู้ คลิก         คณะกรรมการวิจัยและการจัดการความรู้
3 ด้านบริการวิชาการ            
  แผนงานบริการวิชาการ คลิก         คณะกรรมการบริการวิชาการ
4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม            
  แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คลิก         คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5 ด้านอื่นๆ            
  แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร คลิก         คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
  แผนงานการบริหารความเสี่ยง -         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา คลิก         คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  แผนงานประชาสัมพันธ์ คลิก         คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
  แผนงานกิจกรรม 7 ส. คลิก         คณะกรรมการกิจกรรม 7 ส
  แผนงานด้านการจัดการพลังงาน คลิก         คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน
  แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก         คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
แผนงานอื่นๆ
 
*** แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ***
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2558-2559)
 
*** แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 ***
 
*** แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ***