*** แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
ลำดับที่ แผนปฏิบัติการ แผนงาน ประเมินผล แผนปฏิบัติการ (ต้นปี) 2562 ผู้รับผิดชอบ
ต้นปี ปรับปรุงกลางปี กลางปี ปลายปี
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน            
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คลิก คลิก คลิก     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
คลิก คลิก คลิก     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิก คลิก คลิก     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คลิก คลิก คลิก     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  แผนงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คลิก คลิก คลิก     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  แผนงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คลิก คลิก คลิก     สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  แผนงานกลุ่มวิชาชีววิทยา คลิก คลิก คลิก     กลุ่มวิชาชีววิทยา
  แผนงานพัฒนานักศึกษา คลิก คลิก คลิก     คณะกรรมการกิจการนักศึกษา /คณะกรรมการนักศึกษา
  แผนงานวินัยนักศึกษา - - -     คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
  แผนงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คลิก คลิก คลิก     คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2 ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้            
  แผนงานวิจัยและการจัดการความรู้ คลิก คลิก คลิก     คณะกรรมการวิจัยและการจัดการความรู้
3 ด้านบริการวิชาการ            
  แผนงานบริการวิชาการ คลิก คลิก คลิก     คณะกรรมการบริการวิชาการ
  แผนงานบริการวิชาการชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ - - -     คณะทำงานโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตำบลคลองด่าน
4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม            
  แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คลิก คลิก คลิก     คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5 ด้านอื่นๆ            
  แผนงานการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก คลิก คลิก     คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
  แผนงานการบริหารความเสี่ยง - - -     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา คลิก คลิก คลิก     คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  แผนงานประชาสัมพันธ์ - - -     คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
  แผนงานกิจกรรม 7 ส. - - -     คณะกรรมการกิจกรรม 7 ส
  แผนงานด้านการจัดการพลังงาน - - -     คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน
  แผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต คลิก คลิก คลิก     คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
แผนงานอื่นๆ
 
*** แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ***
(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2558-2559)
 
*** แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 ***
 
*** แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ***