แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 
ลำดับที่ แผนปฏิบัติการ แผนงาน ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
ต้นปี ปรับปรุงกลางปี กลางปี ปลายปี
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน          
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คลิก คลิก คลิก คลิก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
คลิก คลิก คลิก คลิก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิก คลิก คลิก คลิก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย
  แผนงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คลิก คลิก คลิก คลิก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  แผนงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คลิก คลิก คลิก คลิก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  แผนงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คลิก คลิก คลิก คลิก สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  แผนงานกลุ่มวิชาชีววิทยา คลิก คลิก คลิก คลิก กลุ่มวิชาชีววิทยา
  แผนงานพัฒนานักศึกษา คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการกิจการนักศึกษา /คณะกรรมการนักศึกษา
  แผนงานวินัยนักศึกษา คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการวินัยนักศึกษา
  แผนงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
2 ด้านการวิจัยและการจัดการความรู้          
  แผนงานวิจัยและการจัดการความรู้ คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการวิจัยและการจัดการความรู้
3 ด้านบริการวิชาการ          
  แผนงานบริการวิชาการ คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการบริการวิชาการ
4 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม          
  แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5 ด้านอื่นๆ          
  แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯ
  แผนงานการบริหารความเสี่ยง คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  แผนงานประชาสัมพันธ์ คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
  แผนงานกิจกรรม 7 ส. คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการกิจกรรม 7 ส
  แผนงานด้านการจัดการพลังงาน คลิก คลิก คลิก คลิก คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน
  แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คลิก - คลิก คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี