วินัยนักศึกษา

discipline

  1. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการพัฒนานักศึกษา
  2. เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ