รายละเอียด
หมวด: Public relations
สร้างเมื่อ วันอาทิตย์, 17 ธันวาคม 2560 09:35

ASTC2018: The 6th Academic Science and Technology Conference 2018
ASTC2018
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ASTC2018 :การประชุมวิชาการ ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครังที่ 6 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื่นที่ส่วนขยาย มฉก.2)
ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2560
คลิก ... อ่านรายละเอียด